Teachings

Er zit een bedoeling achter de plannen van God

Dutch versionPolitieke schandalen in de naties van de wereld en de hardheid van politiestaat methoden moeten worden opgeheven door het zwaard van de Vredevorst. Er zit een bedoeling achter de plannen van God die het begrip van het menselijke intellect en het geheugen van de geschiedenis op aarde ver overstijgt. De wonderen die er aan gaan komen zullen weldra minuscuul lijken vergeleken bij nog grotere wonderen en daarom zou al het leven moeten leven in een staat van constante verwachting.

Het is de vreugde van de geest van God om rijkelijk van zijn zegeningen te geven. Maar bovenal, mag ik u nu adviseren, studenten van het Licht en gehele mensheid: Verkrijg eerst van God de Vader de wijsheid om vredelievend te leven, om zachtaardig en beleefd met elkaar om te gaan, om over de gehele wereld de scholing van de mensheid te promoten en in het bijzonder door oprechte pogingen de toename te voorkomen van het aantal armlastige personen die geneigd zijn om misdaden te plegen tegen de maatschappij.

De waarde van het op een geschikte manier opleiden van de jongeren en hen aanmoedigen om een leven te leiden van nuttige dienstbaarheid en een goed karakter kan niet worden overschat. Politieke schandalen in de naties van de wereld en de hardheid van politiestaat methoden (zoals gebruikt in door het communisme gedomineerde landen) moeten worden opgeheven door het zwaard van de Vredevorst.

De Vredevorst wordt afgebeeld in de barmhartige Christus die voortgaat om alle naties te onderwijzen dat de weg van God goed is, dat zijn wonderen zijn bedoeld om door iedereen gebruikt te worden en in bezit te nemen, en zijn exclusief voor niemand. Er moet een hogere manier van leven worden nagestreefd dan die van vruchteloze competitie. Men moet door God worden aangespoord en minder door het zoeken naar status.

Onderwijs deze waarheid!

Het delen van de genade van de hemel is een boodschap van eeuwige waakzaamheid van de Grote Witte Broederschap aan allen op aarde.

Overvloed en vrede gaan hand in hand, en deze staat van gelukzaligheid is de wil van God. Laat deze planeet, door de kracht van spirituele en natuurlijke alchemie verrijzen om nieuwe huizen te bouwen, nieuwe kerken, nieuwe scholen, een nieuwe beschaving, nieuwe begrippen, nieuwe deugden, nieuwe grootsheid – alles in de bondgenootschappen van eeuwig vertrouwen dat voort brandt uit het hart van God en wordt verankerd in uw eigen fysieke hart als de zich uitbreidende vonk van de Onsterfelijke Alchemist hemzelf.


English VersionPolitical scandals within the nations of the world and the harshness of police-state methods must be overridden by the sword of the Prince of Peace. There is a purpose in the plans of God which far transcends the understanding of the human intellect and the memory of history upon earth.  The wonders that are to come will soon be dwarfed by still greater wonders, and therefore all life should live in a state of constant expectancy.

It is the joy of the mind of God to give richly of his blessing.  But above all, may I counsel you now, students of the Light and all mankind:  Obtain first from God the Father the wisdom to live peaceably, to deal gently and courteously with one another, to promote the education of mankind the world around, and especially by honest efforts to prevent the increase in number of those indigent individuals who are prone to commit crimes against society.

The value of training the young in a proper manner and encouraging them to live lives of useful service and good character cannot be overestimated.  Political scandals within the nations of the world and the harshness of police-state methods (as enforced in Communist-dominated countries) must be overridden by the sword of the Prince of Peace. The Prince of Peace is imaged in the compassionate Christ going forth to teach all nations that the way of God is good, that his wonders are intended to be used and possessed by all and exclusively by none.  A higher way of life than vain competition must be pursued.  Men must become God-spurred and less motivated by status seeking.

Teach this truth!

The sharing of the grace of heaven is a message of eternal watchfulness from the Great White Brotherhood to all upon earth.

Abundance and peace go hand in hand, and this state of felicity is the will of God.  Let this planet, by the power of spiritual and natural alchemy, arise to build new homes, new churches, new schools, a new civilization, new concepts, new virtue, new greatness—all in the bonds of eternal confidence which blazes forth from the very heart of God and is anchored within your own physical heart as the expanding flame spark of the Immortal Alchemist himself!


Saint Germain Parel van Wijsheid Vol. 5 Nr. 34