Maria, de moeder van Jezus, Archeia van de Vijfde Straal - The Summit Lighthouse Holland
Maria - Leonarda da Vinci

Maria, de moeder van Jezus, Archeia van de Vijfde Straal

Moeder Maria is de archeia (vrouwelijke aartsengel) van de vijfde straal en de tweelingvlam van Aartsengel Rafael.

Atlantis
Hoewel ze een aartsengel is, heeft Maria ook fysieke levens gehad. In de vroege dagen van Atlantis, diende ze in de Tempel van Genezing, waar ze de vlam hoedde en de kunst van genezing bestudeerde en de vakkennis die nodig is voor precipitatie. In die tijd, ontwikkelde ze een grote concentratie en toewijding aan het onbevlekte concept. Het was voornamelijk haar bewustzijn en momentum dat de vlam in de tempel onderhield en diens invloed uitbreidde over heel Atlantis. De zuiverheid van haar hartsvlam en haar devotie straalde van haar gezicht af en was evident voor allen die de Tempel regelmatig bezochten. Ze bleef een tempelmaagd gedurende die gehele incarnatie.

Moeder van koning David
In de dagen van de profeet Samuel, werd Maria geroepen om de vrouw van Jesse te worden en de moeder van zijn acht zonen. Maria vervulde ook hier haar rol van de Moederstraal – Ma-ray. In deze incarnatie van haar ziel op aarde, verheerlijkte Maria in de eerste zeven zonen van Jesse het licht van de zeven stralen van de Christus. Maar in de jongste, David, verheerlijkte ze niet alleen de volledigheid van alle deugden van het prisma van de Heer, maar ook de majesteit en meesterschap van de achtste straal, die David aantoonde in zijn bewindvoering en prees in zijn psalmen.

David zelf reïncarneerde als Jezus, en dus nemen de Israëlieten in de psalmen hun toevlucht tot de leer van degene die het Christusmeesterschap heeft bereikt, terwijl ook niet-joden zich bezinnen op de meditaties van de Heiland, allen streven ze naar hetzelfde doel dat is neergezet door hem die bekend staat als zowel de koning van Israel als van het Nieuwe Jeruzalem. En het is geen verrassing dat er vandaag de dag, in het Cenaculum dat uitkijkt over Jeruzalem, christenen bidden in de Bovenkamer op de plek waar Jezus en de discipelen het Laatste Avondmaal vierden, waar Christus verscheen na zijn opstanding, en waar de neerdaling van de Heilige Geest plaatsvond. En in het lagere deel van hetzelfde huis, is er een tempel waar de joden bidden bij de graftombe van David. Evenmin is het een verrassing voor hen die haar naam prijzen, dat Maria de Moeder is van zowel de joodse als de christelijke dispensatie.

Moeder van Jezus
In haar laatste incarnatie, kwam Maria, door God uitverkoren, onder leiding van de hiërarchie om Jezus de Christus te baren, die de wetten van de alchemie en de victorie die elke mens moet behalen over zonde, ziekte en dood, zou demonstreren. In haar vroege kinderjaren werd ze in een tempel geplaatst waar ze training kreeg in de wetenschap van het onbevlekte concept. Haar tweelingvlam, Aartsengel Rafael, stond haar samen met de leden van de engelenscharen en de God en Godin Meru, bij in haar ontwikkeling van het Moederprincipe, zodat haar bewustzijn een schoot kon zijn voor het zaad van de Christus.

Gedurende haar kindertijd richtte ze haar uiterlijke bewustzijn zowel op die momentums die ze lang geleden in Atlantis had ontwikkeld, als op de innerlijke niveaus voordat ze in incarnatie kwam. Toen Maria nog een jong meisje was, werd Jozef (een incarnatie van Saint Germain) gestuurd als bewaker en beschermer van Maria en Jezus. Samen vormden de drie leden van de Heilige Familie de drievoudige vlam die niet alleen de basis was van hun familie-eenheid, maar ook voor de gehele christelijke dispensatie.

Duizenden jaren voordat ze in incarnatie kwam, riep Maria het momentum van de vijfde straal aan en bestudeerde hoe ze het volmaakte beeld, ofwel de blauwdruk, van de Christus en van de specifieke precipitatie die het moment vereiste – een bloem, een tempel, een vlam, een kunstwerk of een gehele beschaving – kon vasthouden. Wat de precipitatie ook is, er moet een levensstroom zijn die toegewijd is aan de manifestatie ervan, die de onderdelen visualiseert, en door wiens bewustzijn de bezielende kracht van de Heilige Geest stroomt om het vorm en leven te geven. Dit is de activiteit van de vertegenwoordiger van de vrouwelijke straal van het Moederschap van de Godheid. Maria vervulde die rol voor Jezus, en daarom kwamen via haar bewustzijn de zuiverheid en de kracht en de liefde die hem in staat stelden om zijn missie te vervullen.

Gedurende de laatste drie jaren van zijn dienst, na zijn terugkeer uit het Verre Oosten – waar hij in de Himalaya onder Heer Maitreya, zijn goeroe, studeerde – ging Jezus het openbare leven binnen. Die periode was een grote test voor Maria, en alleen haar momentum op de vijfde straal stelde haar in staat de matrix van victorie tot aan het einde toe vast te houden. Na Jezus’ hemelvaart, verzamelde zij de discipelen en vrienden en vormde een kolonie in Bethanië, waar ze elkaar ontmoetten om instructies te ontvangen van hun Heer.

Haar hemelvaart
Sint Johannes van Damascus beschrijft hoe Maria, aan het slot van deze grootse incarnatie van dienstbaarheid en inwijding, haar hemelvaart maakte vanuit een tombe waarin de apostelen haar lichaam hadden geplaatst na haar overgaan. Toen zij drie dagen later de tombe openden, vonden ze alleen twaalf witte leliën.
Na haar hemelvaart, werd Maria aangesteld als vertegenwoordiger van de Wereldmoeder, met de titel van Koningin van de Hemel voor de christelijke dispensatie. Hoewel alle vrouwelijke opgevaren meesters de vlam hoeden voor de Wereldmoeder als haar vertegenwoordigers, denken we aan Maria als archetype van het Moederschap, de Moeder van moeders.

Maria-FatimaMariaverschijningen
De hemelvaart van Maria wordt gevierd op 15 augustus. Sinds haar hemelvaart is Moeder Maria over de hele wereld verschenen, en heeft vele wonderen van genezing verricht. Zij heeft de weg voor deze verschijningen geëffend in de latere jaren van haar laatste incarnatie, toen ze diverse plaatsen op de wereld bezocht, begeleid door Johannes de Geliefde en vijf anderen. Zij gingen eerst naar het retraiteverblijf in Luxor, Egypte, en daarna op een bootreis naar het eiland Kreta over de Middellandse Zee, door de Straat van Gibraltar, met tussenstop in Fátima in Portugal, Lourdes in Zuid-Frankrijk, Glastonbury op de Britse Eilanden en Ierland. Op al deze plaatsen lieten Maria en degenen die bij haar waren brandpunten van de vijfde straal achter, vestigden de vlam van wetenschap, heling en precipitatie, en bereidden de weg voor degenen die na haar zouden komen om het Christusbewustzijn te versterken.

Het tijdperk van de Moeder
Het Aquariustijdperk is het tijdperk van de Moeder en de Heilige Geest. Het is het tijdperk dat is bedoeld om het Moederaspect van God te ervaren en uit te drukken. Als we dit aspect van God leren begrijpen, kan dit de creatieve vrouwelijke energie in ons vrij maken, zowel in de man als de vrouw – de energie van schoonheid en creativiteit, intuïtie en inspiratie.
Het concept van God als Moeder is niet nieuw in de oosterse spiritualiteit. De hindoes mediteren op Moeder als de Godin Kundalini, beschrijven haar als het witte licht, ofwel de opgerolde slang die oprijst van de basis van de ruggengraat tot de kruin, die overal waar dat licht onderweg doorheen gaat, niveaus van spiritueel bewustzijn in ieder van de chakra’s (spirituele centra) activeert. Of we nu man of vrouw zijn, het is de bedoeling dat wij dit heilige licht van ons diepste wezen dat in ons sluimert, laten oprijzen. De sleutel voor het ontsluiten van deze energie, de Kundalini, is de aanbidding van het Moederprincipe.
Het op laten stijgen van het Moederlicht maakt ook deel uit van de westerse traditie. Daarom verscheen Moeder Maria aan verschillende heiligen met de veilige en degelijke methode om het Moederlicht op te laten rijzen door het geven van het Weesgegroet en de rozenkrans. De heiligen zijn afgebeeld met een wit licht, of halo, rond hun hoofd, omdat ze de Kundalini hebben laten oprijzen en zo hun kruinchakra hebben geopend. Ze zijn binnengegaan in de verrukking van God. De grote christelijke mystici zoals Sint Johannes van het Kruis, Sint Theresia van Lisieux en Padre Pio hebben allemaal deze innerlijke ervaring gehad – zo gevuld met de goddelijke passie, de verrukking van de Geliefde, dat het alle begrip te boven gaat.

Het Weesgegroet
Omdat we dit nieuwe tijdperk binnengaan, heeft Moeder Maria een NIeuwetijds Weesgegroet en een Nieuwetijdsrozenkrans vrijgegeven. Maria heeft ons gevraagd om als we het Weesgegroet geven, te verklaren dat we zonen en dochters van God zijn in plaats van zondaars. Zij vraagt ons ook om onze overwinning over zonde, ziekte en dood te affirmeren.

Hail, Mary, full of grace
the Lord is with thee.
Blessed art thou among women
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God,
Pray for us, sons and daughters of God,
Now and at the hour of our victory
Over sin, disease and death.

Wees gegroet Maria, vol van genade
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zonen en dochters van God,
Nu en in het uur van onze overwinning
Over zonde, ziekte en dood.

De impact van de dienstverlening van Moeder Maria en haar bemiddeling in alle eeuwen is bijna niet in te schatten. Zij dringt erop aan dat we vasten en bidden en de rozenkrans geven. Moeder Maria heeft gezegd:

“Ik verleen u daarom door de rozenkrans – door de rozenkrans – toegang tot mijn causale lichaam, tot de verworvenheid op die veertien staties die ik heb verworven gedurende mijn lange spirituele geschiedenis.

Ik geef u daarom de gelegenheid die kracht en verworvenheden te ontvangen, die God mij als mijn grote Leraar heeft gegeven. En omdat ik zijn dienstmaagd ben, draag ik dit op u over, opdat het dicht naar de fysieke wereld en het fysieke probleem mag komen, via uw eigen fysieke lichaam en hart.”1

Het onbevlekte concept Moeder Maria is een van de grote leraren van de mensheid. Ze onderwijst ons in de wetenschap van het onbevlekte concept, het zuivere concept ofwel het beeld van de ziel in de geest van God. Het onbevlekte concept is elke zuivere gedachte die door een deel van het leven voor en een ander deel van het leven wordt gehouden, en het is een essentieel ingrediënt voor elk alchemistisch experiment. Zonder dit zal het niet slagen. Het vermogen om het beeld vast te houden van het volmaakte patroon dat moet worden geprecipiteerd, om de visie van een volledig project te zien, om een mentaal beeld te tekenen en het te behouden en in te vullen met licht en liefde en vreugde – dit zijn de sleute

RetraiteverblijvenMary-Queen of Heaven
De tempel van Aartsengel Rafael en Moeder Maria bevindt zich in het etherische gebied boven Fátima, Portugal. Moeder Maria dient ook samen met Jezus in de Tempel van deOpstanding boven het Heilige Land. Maria-blauw, de kleur die we associëren met Moeder Maria’s liefde, is bijna aqua – blauw getint met een beetje groen – en hier doorheen straalt haar devotie voor genezing naar allen die om haar bijstand vragen. Haar geur en bloem is het lelietje van dalen, en het muziekstuk dat de sleutel bevat tot haar aanwezigheid is het Ave Maria door Schubert.2 3


Bronnen
1. Mother Mary, “To Prick the Conscience of the Nations,” Pearls of Wisdom, vol. 27, no. 48, September 30, 1984.
2. Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, The Masters and Their Retreats, blz. 211-217
3. TSL Encyclopedia: Mary, the mother of Jesus

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders