Saint Germain is de Chohan van de Zevende Straal

Saint Germain

Saint Germain

Saint Germain is de Chohan van de Zevende Straal, de Violette Straal van vrijheid, alchemie, rechtvaardigheid, genade en transmutatie (transformatie). Hij is de sponsor van de Verenigde Staten van Amerika en de Hiërarch van het Watermantijdperk die komt met de gift van het Violette Vuur om de wereld te veranderen. Hij onderwijst geïnteresseerden en wijdt ze in om meesterschap te verkrijgen in het chakra genoemd ‘de Zetel van de Ziel’. Ook bereidt hij ze voor om de gaven van de Heilige Geest te ontvangen, namelijk profetie en het verrichten van wonderen. Twee van Saint Germains meest bekende incarnaties waren Christoffel Columbus en Merlijn de tovenaar, eigenlijk een spirituele ingewijde, van wie, ongelukkig genoeg, een mythe gemaakt is.

Incarnaties

In een opeenvolging van latere incarnaties, vanaf de incarnatie als de profeet Samuel tot aan Francis Bacon, had Saint Germain een allesdoordringende geest die het empirische fundament legde voor een tijdperk van verlichting. Door zijn geest werden de obstakels teruggedrongen die de fysieke en spirituele wetenschappen beperkten. Als Roger Bacon inspireerde hij mensen die zich bezighielden met gewijde wetenschappen en in zijn incarnatie als ‘Saint Germain de Wonderman van Europa’, beeldde hij de essentie uit van de droom van de alchemisten.

Alchemie

De opgevaren meester Saint Germain leert dat de hoogste alchemie bestaat uit de transformatie van het menselijk (lagere) bewustzijn naar het goddelijke van het Hogere Zelf. Hij staat klaar om iedere ziel hierin te begeleiden. Hij heeft ook gezegd dat hij de technologie van het Watermantijdperk zal vrijgeven als de volkeren het vernietigende misbruik van wetenschap en religie achter zich hebben gelaten en ze de uitdaging kunnen accepteren die eraan ten grondslag ligt. Deze uitdaging betekent dat de mens zijn hart moet binnengaan en ook de kern van het atoom en daardoor van beide de oneindig spirituele en fysieke bronnen bruikbaar maakt, waardoor de gouden eeuw kan worden verwezenlijkt. Saint Germains gift van het Violette Vuur is een praktisch spiritueel werktuig. Als dat gebruikt wordt in de ‘Wetenschap van het Gesproken Woord’ helpt dat om negatieve gedachten en gevoelens te transmuteren of uit te wissen. Saint Germain heeft etherische retraiteverblijven boven Transylvanië in Roemenië en de Table Mountain in Wyoming in de Verenigde Staten. Zijn incarnaties:

Heerser over een eeuwenoude beschaving

Meer dan 50.000 jaar geleden bloeide er een gouden beschaving in een semi-tropisch klimaat op de plaats waar nu de Sahara ligt. Er heerste vrede, geluk en voorspoed en de bevolking werd geregeerd in rechtvaardigheid en wijsheid door deze zelfde Saint Germain. De mensen beschouwden hun leider als de grootste uitdrukking van God en hielden erg veel van hem. Hij was het archetype van universeel Christusschap. Zie het boek: Guy W. Ballard: Unveiled Mysteries (vert. Ontmoeting met Saint Germain). Het doel van zijn incarnaties – vanaf de gouden beschaving in de Sahara tot aan zijn laatste uur in zijn leven als Francis Bacon – was altijd om de ‘kinderen van het Licht’ te bevrijden.

Hogepriester op Atlantis

Als Hogepriester in de Tempel van het Violette Vuur op Atlantis, 13.000 jaar geleden, onderhield Saint Germain door zijn invocaties een pilaar van vuur, een fontein van violette, zingende vlammen die mensen van heinde en ver aantrok die bevrijd wilden worden van alle belemmerende toestanden in lichaam, geest en ziel. Dit bereikten zij door hun eigen inspanning, door invocaties te geven naar het Heilige Vuur en door het uitoefenen van rituelen van de Zevende Straal. Een prachtig uitgehouwen marmeren leuning omgaf de schrijn waar de vereerders konden knielen in aanbidding van de Godsvlam: door sommigen gezien als een fysieke violette vlam, door anderen als een ultraviolet Licht en door anderen helemaal niet gezien, hoewel de krachtige genezende trillingen niet te ontkennen waren.

Samuël de Profeet

Saint Germain keerde terug naar het karmische toneel van zijn mensen als Samuël, profeet van de Heer en rechter over de twaalf stammen van Israël (ongeveer 1050 v.Chr.) Hij was de boodschapper die aan de afstammelingen van Abraham verkondigde dat ze bevrijd zouden worden uit de onderdrukking van de corrupte priesters en de Filistijnen die hen ooit hadden onderworpen. Later toen koning Saul ongehoorzaam was aan God, bevrijdde Samuel het volk van diens tirannie door David tot koning te zalven. Volgens de profetieën die gedurende zijn levens liepen, werd Saint Germain Sint Jozef uit het geslacht van David, zoon van Jesse en vader van Jezus. Wij zien in alle incarnaties van Saint Germain dat er een zekere alchemie aanwezig was: een overdracht van goddelijke kracht zoals bijvoorbeeld in de bloeiende staf van Sint Jozef.

Sint Albanus

Wij zien dit ook terug in het leven van Sint Albanus, de eerste martelaar op de Britse Eilanden. Deze Albanus, een Romeins soldaat, verborg een priester die op de vlucht was; werd door hem bekeerd en werd ter dood veroordeeld omdat hij zichzelf als deze priester had vermomd zodat de echte priester kon ontsnappen. Een grote menigte kwam kijken naar zijn executie. Om de plaats van de terechtstelling te bereiken moesten zij eerst allemaal over een hele smalle brug lopen. Om hen te helpen zond Sint Albanus daarom een gebed op waardoor de rivier op dat gedeelte droog kwam te staan. Zijn beul die zich door dat wonder bekeerde, smeekte om in de plaats van Albanus te mogen sterven, maar zijn verzoek werd niet ingewilligd en die dag werden zij samen onthoofd.

Merlijn

Saint Germain was Merlijn, de onvergetelijke, maar over wie geen juiste informatie terug te vinden is. Hij is de oude man, die de geheimen van de jeugd en de alchemie kende; die de sterrenkunde beoefende in Stonehenge en soms volgens zeggen, door zijn magische krachten zware stenen verplaatste. Helaas denken velen dat Merlijn een figuur is uit een legende. In de 5e eeuw, temidden� van de chaos van een stervend Romeins keizerrijk, stond er een koning op om het land te verenigen dat versplinterd was door elkaar bestrijdende legerleiders en uit elkaar geslagen was door Saksische indringers. Deze koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel hadden aan hun zijde de oude Merlijn zelf, half druïde priester en half christelijke heilige ziener, een magiër, een raadgever en een vriend die de koning door twaalf veldslagen leidde teneinde een nieuw koninkrijk te stichten en een tijd van vrede tot stand te brengen.

Roger Bacon

Hij leefde in Engeland van 1214-1294. Hij was een wetenschapper, filosoof, monnik, alchemist en profeet. Zijn opdracht in dat leven was om ‘de stem in de intellectuele en wetenschappelijke woestijn’ te zijn, die Brittannië in de middeleeuwen was. In een tijd waarin de theologie of de logica of beide, de wetenschappen beheersten, was hij een voorstander van de experimentele methode; verklaarde hij dat de wereld rond was en verweet de geleerden en wetenschappers uit zijn tijd dat zij bekrompen waren. Zodoende wordt hij beschouwd als de voorloper van de moderne wetenschap. Hij was ook een profeet van de hedendaagse technologie en voorspelde de hete lucht-ballon, de vliegmachine, de bril, de telescoop, de microscoop, de lift en mechanisch voortgedreven schepen, treinen en auto’s en beschreef die alsof hij ze werkelijk had gezien. Bacon was ook de eerste westerling die de formules neerschreef om kruit te maken maar hij hield de formule geheim omdat hij bang was dat deze misbruikt zou worden. Geen wonder dat de mensen dachten dat hij een magiër was.Net als Saint Germain ons nu in zijn boek ‘Studie van de Alchemie’ uitlegt dat wonderen slechts geschieden door de juiste toepassing van de universele wetten, had Roger Bacon de bedoeling dat zijn profetieën aantoonden dat vliegtuigen etc. de producten waren van de toepassing van de wetten der natuur die men naderhand zou gaan ontdekken.Bacon was professor in Oxford en aan de universiteit van Parijs maar hij wilde zichzelf en zijn gedachten afscheiden van de opvattingen van die tijd.Hij trad in in de Orde van de Franciscaner Minderbroeders maar door zijn wetenschappelijke en filosofische wereldvisie, zijn dappere aanvallen op de theologen van zijn tijd en zijn studie van de alchemie, astrologie en magie, werd hij beschuldigd van ketterij en nieuwigheden waarvoor hij in 1278 notabene door zijn mede-Franciscanen werd gevangen gezet. Hij zat in eenzame opsluiting en kwam pas na 14 jaar vlak voor zijn dood vrij.

Christopher Columbus

Om de vrijheid op aarde te vestigen incarneerde Saint Germain als Columbus 1451-1506. Hij ontdekte Amerika, meer door profetie dan door astronomie want Roger Bacon had in zijn boek Opus Magnus geschreven dat de zee tussen west Spanje en India bevaarbaar was bij gunstige wind. Maar ofschoon dat land niet India was, was het geschrift toch van invloed op de ontdekking van Amerika door Columbus.

Francis Bacon

Als Francis Bacon 1561-1626, de grootste geest die het Westen ooit heeft voortgebracht, hebben zijn vele vorderingen op allerlei gebieden de wereld voortgestuwd naar een niveau dat van belang is voor de kinderen van het Watermantijdperk. In dit leven was hij vrij om zijn werk te volbrengen wat hij als Roger Bacon was begonnen. Hij voorzag dat slechts toegepaste wetenschap de mensheid kon bevrijden van menselijke ellende en sloven en een uitzichtloos bestaan. Daardoor zou men ook tijd kunnen vrijmaken voor een hogere spiritualiteit die men ooit gekend had. Dus waren wetenschap en technologie van het grootste belang voor Saint Germains plan om de lichtdragers te bevrijden en via hen, de gehele mensheid. Gedurende vele jaren verenigde hij om zich heen een groep van verlichte geesten die o.a. verantwoordelijk waren voor bijna de hele literatuur uit de tijd van Elizabeth I, zoals Ben Johnson, John Davies, Edmund Spencer, Sir Walter Raleigh, Christopher Marlowe, om er maar een paar te noemen. Sommigen maakten deel uit van een geheim genootschap dat Bacon had gesticht samen met zijn broer Anthony. Zij hadden als doel de engelse taal te gebruiken door de nieuwe literatuur niet meer in het Latijn te laten verschijnen, maar in een taal die de Engelsen konden begrijpen. Hij organiseerde ook de vertaling die wij kennen als de ‘King James Bijbel’ en hij bereikte daarmee dat de mensen de bijbel zelf konden lezen. Bacon was de auteur van de toneelstukken die toegeschreven worden aan Shakespeare. De geheime code in de stukken van Shakespeare geven aan dat hij de zoon was van koningin Elizabeth I en Robert Dudley, Lord Leicester, die vier maanden na de geheime huwelijksceremonie werd geboren. Maar omdat de ‘virgin-queen’ haar status niet kwijt wilde, had zij Francis op straffe des doods verboden zijn ware identiteit bekend te maken. Daarom werd hij als het pleegkind van Sir Nicolas en Lady Ann Bacon opgevoed.

De Wonderman van Europa

In 1684, op 1 mei, maakte Saint Germain zijn hemelvaart. De Heren van Karma hebben hem, bij wijze van grote uitzondering, toestemming gegeven om weer opnieuw te incarneren en nu als de Graaf van Saint Germain, een wonderbaarlijke edelman die de hoven van het 18e eeuwse Europa versteld deed staan. Het was zijn doel de Franse Revolutie te voorkomen en een rustige overgang te bewerkstelligen van de monarchie naar een republiek en ook om de Verenigde Staten van Europa te stichten. Om meer over zijn leven als de Wonderman te weten te komen kan je het boek lezen: ‘De Wonderman van Europa’. Ofschoon de adel het leuk vond om te worden beziggehouden waren ze er niet voor te vinden hun macht te verliezen aan het instellen van een democratie. Daardoor ontstond de Franse Revolutie toch.In een uiteindelijke poging om een verenigd Europa te stichten, steunde Saint Germain Napoleon, die de macht van de meester misbruikte en daardoor zijn eigen ondergang bewerkstelligde. Hierdoor werd Saint Germain wederom gedwongen zich terug te trekken uit een karmische situatie. Ondanks zijn overduidelijk optreden met wonderen en profetieën, sloeg men zijn raadgevingen toch in de wind. Wat is er voor een meester nodig om toch gehoord te worden?

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders