El MoryaTeachings

I AM the LAW | IK BEN de WET

English VersionNow, aside from the karmic law and the great wheel of life, there are other causes and effects which bring the people of a nation to submission before the feet of overlords of psychic and Luciferian origin. And that cause is their ignorance and their great neglect of their individual responsibility to keep vigilant over the affairs of state, over the affairs of their governments.

I cannot say too much in an action of exposure to the American people. For I send forth the flame of God’s holy will today, and I say to you and you, O America, neglect not so great a salvation! Do not sleep while the enemy creeps in to take over your liberties and your heritage. Do not think that you have no power. Do not think that government is so overwhelming that you do not have a say.

I say to you, the authority of the Christ within you—the authority of the spoken Word to command darkness into light, to command transmutation in the name of the Holy Spirit—is your greatest power. It is your scepter of authority. It is your right to rule!

And when you carry that authority and when your consciousness is one with the Law and with the will of God, you can affirm, “I AM the Law!”—and thus the divine right of kings and queens, of sons and daughters of God who rise to key positions in the incarnation of the Christ. These are they, then, who must affirm that God in action is the Law, that God as the spark of divinity within the heart is the Law. And when you affirm, “I AM the Law,” you send forth across the ethers the flame of God’s holy will, the action of God in government, to transform and to bring into alignment the very wheels of your governmental institutions.


“IK BEN de Wet!”

Dutch versionWelnu, afgezien van de karmische wet en het grote wiel des levens, zijn er andere oorzaken en gevolgen die de mensen van een natie ertoe brengen zich te onderwerpen aan de voeten van overmannen en astrale en luciferiaanse origine. En die oorzaak is hun onwetendheid en hun grote verwaarlozing van hun individuele verantwoordelijkheden om waakzaam te blijven wat betreft staatszaken, wat betreft regeringszaken.

Ik kan niet veel zeggen in een daad van onthulling aan het Amerikaanse volk. Want vandaag verspreid ik de vlam van Gods heilige wil, en zeg ik tot u en u, o Amerika, veronachtzaam niet zo’n grote zaligheid! Slaap niet terwijl de vijand binnensluipt om uw vrijheden en uw erfenis in te nemen. Denk niet dat u geen macht hebt. Denk niet dat de regering zo overweldigend is dat u geen inspraak hebt.

Ik zeg u, de autoriteit van de Christus in u – de autoriteit van het gesproken Woord om te bevelen dat de duisternis licht wordt, om namens de Heilige Geest de transmutatie te bevelen – is uw grootste macht. Het is uw scepter van autoriteit. Het is uw recht om te regeren!

En als u die autoriteit draagt en als uw bewustzijn één is met de Wet en met de wil van God, kunt u affirmeren, “IK BEN de WET!” – en daarom het goddelijke recht van koningen en koninginnen, van zonen en dochters van God die in de incarnatie van de Christus opklimmen naar sleutelposities. Zij zijn degenen die moeten affirmeren dat God in actie de Wet is, dat God als de vonk van de goddelijkheid in het hart de Wet is. En wanneer u affirmeert, “IK BEN de WET”, verspreidt u door de ethers de vlam van Gods heilige wil, de werking van God in de regering, om precies de raderen van uw regeringsinstellingen te transformeren en in afstemming te brengen.


Pearls of Wisdom, Vol. 52 No. 13 – Beloved El Morya – July 1, 2009

 

 

 

 

Vol. 52 No. 13 – Beloved El Morya – July 1, 2009