Het belang van gebed | The importance of prayer  - The Summit Lighthouse Holland

Het belang van gebed | The importance of prayer 

English Version

Het bevel: “Mens, ken uzelf” moet door u toegepast worden tot de pure waarheid van het wezen en niet tot menselijke concepten van wat die waarheid is. Het is echter gevaarlijk om kritisch te zijn op anderen of over zijn concepten; want alleen het individu kan door het scherm van zijn eigen wezen kijken en zijn wereld en de kosmos erachter begrijpen.

Wanneer u de betekenis realiseert om voor uzelf het leven te interpreteren, zult u zien hoe volstrekt onmogelijk het is voor u om dit voor een ander te doen, aangezien de gemiddelde persoon niet succesvol het bewustzijn van een andere levensstroom binnen kan stappen noch accuraat toegang heeft tot diens complete gedachten- en gevoelsprocessen.

Dit, door de genade Gods, zijn wij in staat te doen; en de Karmische Raad, in verbinding met de universele Christus zelven van de gehele mensheid, is in staat te bemiddelen. Wij twijfelen echter, tenzij er een machtig beroep op gedaan wordt, om te interfereren met individueel karma. Toch haast de dwaze mensheid zich vaak om te besluiten hoe een ander individu zou moeten leven of denken. Ik vertrouw dat de studenten van deze activiteit meer en meer zullen realiseren hoe behulpzaam zij kunnen worden voor anderen door het onbevlekte concept voor ieders levensplan vast te houden en dan de begeleiding over te laten aan hun Hogere Zelf.

Ik heb door de eeuwen heen goed geobserveerd hoe belangrijk de dienst van geordend gebed is. De dagelijkse aanbieding van smeekbedes heeft het leven van miljoenen gered, en het leven van nog een miljoen verlengd en het leven zonder beperking gezegend.

Gebeden openen de deur voor Gods interventie in menselijke aangelegenheden. Het voorziet in een doorgang waarbij de Opgevaren Meesters en kosmische wezens die verlangen planeet aarde en haar evoluties te dienen, om binnen de plooien te wandelen van universele rechtvaardigheid en speciale begeleiding aan te bieden omdat zij ernaar gevraagd worden zo te doen. Want de wet verkondigt dat de hemelse heerscharen verzocht moeten worden door enkelen onder de mensheid en moeten worden uitgenodigd om te interveniëren voordat zij toestemming hebben om op voorspraak  te komen namens de mensheid.

Zou de mens uiteindelijk zijn vrije wil behouden als de hemel het verkrijgen van ieder buitensporig verlangen zou dwarsbomen? En toch; kunnen de bewakers van het ras die de fouten van de mensheids daden kunnen waarnemen, falen om namens hun misleide broeders begeleiding van boven te vragen vanuit de hogere intelligentie van God om het leven vrij te snijden vanuit de gekristalliseerde effecten van hun foutieve concepten?

Voor de alchemist is de waarde van gebed veelzijdig. In aanvulling op de hier genoemde voordelen, biedt het een impuls om z’n waarden te verhogen alsmede het doel van de goddelijke waarheid te bevorderen wanneer de mentale gietvorm in het proces zit om in fysieke manifestatie te komen.

Bron: Saint Germain over Alchemie


 

The importance of prayer

When you realize the meaning of interpreting life for yourself, you will see how utterly impossible it is for you to perform this for another, inasmuch as the average person cannot successfully enter the consciousness of another lifestream nor accurately assess his complete thought and feeling processes.

This, by the grace of God, we are able to do; and the Karmic Board, in connection with the universally Christed Selves of all mankind, is able to mediate. We often hesitate, unless mightily appealed to, to interfere in individual karma. Yet foolish unascended mankind often rush in to decide how an individual ought to live or think. I trust the students of this activity will come more and more to realize how helpful they can be to one another by holding the immaculate concept for each one’s life plan and then leaving the guidance to that one’s Higher Self.

Well have I observed over the centuries how important is the service of ordered prayer. The daily offering of petitions has saved the lives of millions, expanded the lives of other millions, and blessed all life without limit.

Prayer opens the door of God’s intervention in human affairs. It provides an avenue whereby the Ascended Masters and cosmic beings who desire to serve the planet Earth and its evolutions can walk within the folds of universal justice and render special assistance because they have been called upon to do so. For the law decrees that the heavenly hosts must be petitioned by some among mankind, must be invited to intervene, before they are permitted to intercede on the half of humanity.

After all, would men retain their free will if heaven thwarted the attainment of every inordinate desire? Yet can those guardians of the race who perceive the error of mankind’s actions fail to invoke on behalf of their misguided brethren assistance from the higher intelligence of God to cut life free from the crystallized effects of their erroneous concepts?

To the alchemist the value of prayer is manifold. In addition to the aforesaid benefits, it provides an impetus to enhance his values and further the goal of divine truth while the mental mold is in the process of coming into physical manifestation.


Source: Saint Germain on Alchemy

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders