Teachings

The 30-Day Challenge to Heal Body, Mind and Soul

Heb je geen probleem met de engelse taal en je wilt meer weten over: het Violette Vuur. Volg de 30-dagen uitdaging om lichaam, geest en ziel te genezen. Klik op onderstaande button en je wordt doorgestuurd naar de website van onze moeder organisatie waar je de uitdaging  kunt aangaan.

Begin vandaag om je leven te transformeren! 15 minuten per dag is alles wat nodig is.

Hoe te beginnen met de Violette Vlam?
De violette vlam is een hoogfrequente spirituele energie die grote heiligen en wijzen uit Oost en West hebben gevisualiseerd, gemediteerd en gebruikt om negatief karma op te ruimen en te transmuteren en wonderen doen die helend zijn en lichaam, geest en ziel genezen!

Gebruik dit wonderbaarlijke spirituele elixer om je gezondheid te verbeteren, je psychologie in balans te brengen, je financiën te verbeteren, relaties te herstellen, familie-eenheid te herstellen en het vuur van vrijheid voor onze planeet te vergroten!

Het is het doel van Saint Germain en de geascendeerde meesters om alle zoekers (lichtdragers) te voorzien van beproefde, praktische hulpmiddelen zoals decreten en de violette vlam om hun spirituele oefening te verbeteren en hun vooruitgang op hun spirituele pad te versnellen.

Waarom zou je transformatie nodig hebben als je (bijna) perfect bent?
Het doel van het leven is om je te herenigen met het hart van God, maar het pad van reünie is vaak een uitdaging. Dit komt omdat we onderweg onszelf  met ons negatieve karma moeten confronteren en deze moeten transmuteren, in plaats van het te vergoelijken wat voor  reden we ook hebben.

En terwijl we groeien in spirituele wijsheid, realiseren we ons dat we gewoon niet weten wat we niet weten.

“Vul je leven met het licht van verandering!”

image01

Knop uitdaging

 


Find out more about: the Violet Flame. Follow the 30-day challenge to heal body, mind and soul. Click on the button below and you will be redirected to the website of our Mother organization where you can take the challenge.

Start today transforming your Life! 15-minutes a day is all it takes.

How to Begin with the Violet Flame?
The violet flame is a high frequency spiritual energy that great saints and sages of East and West have visualized, meditated upon and used to clean up and transmute negative karma and work wonders healing body, mind and soul!

Use this wondrous spiritual elixir to enhance your health, balance your psychology, improve your finances, heal relationships, restore family unity and help increase the fire of freedom for our planet!

It is the goal of Saint Germain and the ascended masters to provide all seekers with proven, practical tools such as decrees and the violet flame to enhance their spiritual practice and accelerate their progress on their spiritual path.

Why Would You Need Transformation If You’re (Nearly) Perfect?
The purpose of life is to reunite with the heart of God, but the path of reunion is often challenging. That’s because along the way, we must confront and transmute our negative karma, instead of just excusing it for whatever really good reason we’ve been using.

And, as we grow in spiritual wisdom, we realize that we simply don’t know what we don’t know.

No matter what we encounter on our spiritual path, the violet flame is the ultimate tool for illumination, self-mastery…and real progress! Get Started and

“Fill your Life with the Light of Change!”image01

Button Challenge