Jezus Christus en Saint Germain -Wegwijzers van het Aquariustijdperk - The Summit Lighthouse Holland

Jezus Christus en Saint Germain -Wegwijzers van het Aquariustijdperk

Jezus Christus en Saint Germain – Wegwijzers van het Aquariustijdperk

De Opgevaren Meesters Jezus Christus en Saint Germain die de toorts doorgeven van het Christusbewustzijn en de IK BEN DIE IK BEN voor de Vissen- en Aquariusdispensaties, staan binnen de lange geschiedenis van de aarde en haar evoluties bekend als grote bezorgers van de vrijheidsvuren van de naties– en voor verlossing door middel van de wederopstanding van de ziel. Het pad van initiatie dat leidt naar de zielshereniging met de IK-BEN-Aanwezigheid (de hemelvaart) via de middelaar, het Christus-Zelf – de open deur naar de goddelijke realiteit die geen mens kan sluiten – werd geïllustreerd in Jezus als wegwijzer van het Vissentijdperk. De Verlossers vurige doop door de Heilige Geest wordt onthuld door de Waterman-meester Saint Germain terwijl hij aan het volk van God de dispensaties van het zevende tijdperk en de zevende straal overbrengt – de vertroosters alles-vergevende violette vlam en diens toepassing in het balanceren van persoonlijk en planetair karma door de wetenschap van het Gesproken Woord.

De zevende engel

Saint Germain is de ‘stem van de zevende engel geprofeteerd in Openbaring 10:7 die het mysterie van God komt voltooien’ zoals hij verklaard had aan zijn dienstknechten en profeten. In de zevende eeuw voor Christus was hij belichaamd als Samuel, profeetpriester van de heer opgevoed vanaf de kindertijd om zalver van koningen te worden en rechter over Israël. Als de sponsor liefkozend ‘Uncle Sam’ genoemd van de Verenigde Staten van Amerika, roept hij de twaalf stammen vanuit de vier uithoeken van de wereld bijeen en maakt hij aan hen de ware identiteit van lichtdragers bekend om in opdracht te dienen met de Ouden van Dagen1 ten einde de aardse gevangenen te bevrijden.

IK BEN DIE IK BEN

Saint Germain brengt aan de verloren schapen (gereïncarneerde zielen) van het huis van Israël de herinnering van de naam van de heer God – IK BEN DIE IK BEN. Bovendien leert hij hen de kracht van het verloren Woord dat gegeven was aan Mozes en de profeten en ook prominent was in de missie van Jezus in Galilea. Over dat woord dat daadwerkelijk vlees gemaakt werd in Jezus, heeft Johannes de Doper gezegd dat “dit het ware Licht was die ieder mens verlicht die de wereld in komt.”

Jeremia

Dankzij de leringen van Jezus Christus en Saint Germain kunt u de heer ook kennen via uw eigen Christus-Zelf die uw Ware Zelf is, geprofeteerd door Jeremia als de HEER ONZE RECHTVAARDIGHEID en door Zacharia als De STRUIK. Door deze Aanwezigheid van binnen, zal iedere mens de heer (het Woord) kennen terwijl hij in meditatie is, zoals Mica observeerde onder zijn eigen wijnstok (Heilige Christus-Zelf) en de vijgenboom – (de Machtige IK-BEN-Aanwezigheid en causale lichaam).

Innerlijke Mysteryschool

Jezus Christus en Saint Germain samen met iedereen van de hemelse heerscharen: de Opgevaren Meesters, Elohim, Aartsengelen, engelen en dienaarzonen van God die de geest van de Grote Witte Broederschap omvatten (het grote aantal heiligen getooid in het wit zoals getuigd werd door Sint Johannes), zijn voortgekomen vanuit de innerlijke mysterieschool aan het einde van Vissen en aan het begin van Aquarius om ons te leren hoe wij de naam van de heer en alchemistische formules kunnen inroepen waarbij wij onze eigen individuele Christusschap mogen aantrekken net zoals we ons eigen verpersoonlijkt kwaad en de energiesluier van ons negatieve karma overwinnen, de zogenoemde zonden van onze voorgaande levens.

Door de wet van transmutatie, door het aanroepen van Gods consumerende violette vuur in de naam van de IK-BEN-Aanwezigheid, zijn studenten van de Opgevaren Meester’ leringen overal ter wereld relaties aan het oplossen, de optekeningen van hun eigen karma aan het transmuteren en de smet van sterfelijkheid aan het verwijderen in de psyche en de overwinning aan het behalen over het ‘beest’ van het afgodische zelf.
Deze grote overwinning over de duisternis door het licht in het individuele gevecht met de krachten van Armageddon werd geprofeteerd door Jezus Christus aan zijn discipel Johannes toen hij Openbaring 12:11 schreef: en zij – de ware heiligen van Oost en West – overwonnen hem door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis.

Het bloed van het Lam is de essentie of ‘geest’ van de Kosmische Christus, Zijn persoon en zijn Lering. Beiden zijn van het volk weerhouden voor duizenden jaren door de valse Christussen en guru’s, valse pastoren en profeten – de bedriegers op ieder ambitieus gebied van streven, kerk en staat en in de overheden en economieën van de naties. Welnu, via de Opgevaren Meesters en hun boodschappers wordt de kennis van de heer en de goddelijke mysteries, vastgehouden in de verblijven van de Grote Witte Broederschap, op een vastgesteld tijdstip ter wereld gebracht zodat allen de waarheid mogen zien en begrijpen dat hen vrij zal maken.

Wetenschap van het gesproken woord

Het woord van hun getuigenis is een getuigenis naar de geliefde IK-BEN-Aanwezigheid, onze God met ons, en hun oefeningen door Hem van de wetenschap van het Gesproken Woord waarbij zijn zonen en dochters in gebed, meditatie, dynamische decrees, gemeenschap met de Heer, de effectieve instrumenten worden van de Universele Christus en Zijn heilige taak.

Zij zijn degenen die de getuigenis van Jezus Christus7 naar onze herinnering hebben gebracht door de Heilige Geest in de dictaties van de Opgevaren Meesters. De gebeden, mantra’s en decrees die ontstaan vanuit het Woord, zelfs het heilige OM, het universele geluid en syllabus van de Goddelijke Moeder, uitgesproken onder de dispensatie van de Opgevaren Meesters door hun onopgevaren discipelen, zijn de middelen waarbij lichtdragers de wereldtirannie en goddeloze culturen van de aartsbedriegers van de mensheid kunnen overwinnen (gevallen engelen belichaamd onder ons midden in de laatste uren van de twintigste eeuw).

Deze grote overwinning volgend op de ‘grote beproeving’ werd afgekondigd door de Almachtige God als de komst van de Opgevaren Meesters en hun aflevering van het eeuwigdurende evangelie aan de lichtdragers van “iedere natie en alle verwanten en talen en volken.”

Geincarneerde Christus

Het is vanwege de leringen van Jezus Christus en Saint Germain dat we ons elk goddelijke decree, profetie, en geschriftconvenant van de heer eigen moeten maken en ons dan schrap dienen te zetten om de verlossing van onze God te aanschouwen.

Als verlossers van de Joden en Christenen, Moslims, Hindoes en Boeddhisten, Zoroatristen, Confusianisten en andere personen die zich inspannen wiens geheiligde werken hun religie van de godheid is, verkondigen Jezus Christus en Saint Germain dat de Messias reeds gekomen is door ieders eigen Heilige Christus-Zelf, wiens zetel van bewustzijn en autoriteit in de kinderen van God gevestigd is in de drievoudige vlam, de goddelijke vonk van de Drie-Eenheid, verzegeld in de heilige kamer van het hart.

Jezus, de Mensenzoon die deze non-exclusieve/ alles-inclusieve licht van de Zoon van God belichaamde, kwam ons de weg onderwijzen van de geincarneerde Christus. Niet binnen hem alleen maar als erfenis van iedere zoon en dochter van God. Dus onze broeder, vriend en ware verlosser van onze zielen vanuit de dood en hel, vervulde de wet en van de profeten wiens pad deze progressieve bekrachtiging ontvouwde door hetzelfde Woord dat tot het hoogtepunt kwam in de wederopstanding en de hemelvaart van onze heer en allen die hem gevolgd hebben op het pad van regeneratie van de ziel.

In werkelijkheid en in de ware wetenschap van religie onderwees hij dat de gehele mensheid met de gezegende Zoon van God, kan en zal verklaren: “IK BEN – God in mij is – de weg, de waarheid en het leven”,10 en begrijpen dat het de IK BEN DIE IK BEN is, de Heer God die in hem woont, die is, was en voor altijd de weg, de waarheid en het leven zal zijn.

Charles Sindelar

De aangezichten van Jezus en Saint Germain werden geschilderd door Charles Sindelar, de bekende Amerikaanse kunstenaar uit de jaren 20’ en 30’. Jezus verscheen voor de kunstenaar op tweeëntwintig opeenvolgende ochtenden rond 02:00 en het beeld van de Meester zou gedurende de dag zowel over canvas als etsplaat tevoorschijn komen, totdat het hem zo afleidde van zijn werk en whij het advies van een vriend aannam ‘om te schilderen wat hij had gezien.’

Na vijf dagen van onophoudelijk werken was het portret klaar. Charles Sindelar was niet tevreden met zijn weergave van de mond en daarom keerde Jezus op de vijfde nacht om 02:00 terug totdat de kunstenaar het aangezicht van de Meester die voor hem stond op canvas, geperfectioneerd had.
De Boodschappers getuigen dat het portret van Jezus het exacte aangezicht is van de Meester toen hij voor hen beiden verscheen in de verblijven van de Grote Witte Broederschap, in hun huizen, en op het podium tijdens de dictaties. Zij hebben bevestigd dat het portret van Jezus hem afbeeldt zoals hij verscheen bij de Royal Teton Retreat ‘in overleg met Saint Germain en de lange Meester van Venus.’

Een aantal jaren nadat het schilderen van Jezus voltooid was, verscheen Saint Germain aan Charles Sindelar in de aanwezigheid van Guy Ballard, en de kunstenaar voltooide het portret terwijl de Boodschapper als ankerpunt diende om het krachtveld en de Elektronische Aanwezigheid van Saint Germain in stand te houden. Wederom hadden de Boodschappers verklaard dat dit het aangezicht van Saint Germain was, de Opgevaren Meester die hun sponsor is en de sponsor van Amerika en van iedere natie op aarde.

Hij is voor meer dan zeventigduizend jaar bekend onder toegewijden van vrijheid op planeet aarde, en zijn grote liefde en opoffering heeft de evoluties in staat gesteld om gebruik te maken van de violette vlam voor de transmutatie van alle misgekwalificeerde energieën van het menselijke bewustzijn die tussen de ziel en haar verlossing staat, Zelf-elevatie, door de Christus verpersoonlijkt in Jezus, de Verlosser, de volledigheid van het geïncarneerde Woord.

Blij en vrij geschenk

De Opgevaren Meesters Jezus Christus en Saint Germain hebben hun leven en hun aangezicht gegeven als een blij en vrij geschenk voor de verlossing van de aarde en haar evoluties en “opdat de aarde gevuld mag worden met de kennis van de glorie van de heer (De IK-BEN-Aanwezigheid) als de wateren die de zee bedekken.”11 Noch de Meesters noch hun portretten kunnen op geen enkele wijze beperkt worden tot geloofsbelijdenis, religie, doctrine of dogma, noch kunnen hun namen worden aangeroepen voor de verzegeling van iemands privé-interpretatie van de wet of van de geschriften.

Deze gezegende Opgevaren Meesters zijn de innige vriend, gids, leraar, adviseur en vertrooster op de weg van het leven en lopen hand in hand met de lichtdragers van deze tijd. Allen die hen aanroepen in naam van de IK BEN DIE IK BEN zullen worden gezegend met een onmiddelijke manifestatie van hun Elektronische Aanwezigheid – de volledigheid van hun tastbare lichtlichaam in tijd en ruimte, tot focus gebracht binnen het aura van de discipel.
De toegewijde mag voor zichzelf visualiseren dat hij met zijn rechterhand de hand van Jezus vastpakt en met zijn linkerhand de hand van Saint Germain.

Door deze grote wegwijzers van de twaalf stammen van Israël aan te roepen, mogen de toegewijden van de Waarheid met de zekerheid van de kosmische wet waarbij de vraag het antwoord afdwingt, weten dat deze Opgevaren Meesters hen nooit zullen verlaten zolang zij gehoorzaam blijven aan de principes en praktijk van de waarheid, het leven en de liefde, aan de wet van de één en de innerlijke Godsvlam, de IK BEN DIE IK BEN.


Bron: Saint Germain over Alchemie

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders