De Wil van GodTeachings

De menselijke wil

De menselijke wil

DE MENSELIJKE WIL gaat er van uit dat hij bepaalde kennis heeft die hij in werkelijkheid niet heeft. Hij baseert de meeste van zijn keuzen op menselijke historie en de waarnemingen van hen wier eigen kwaliteit van waarneming in de eerste plaats gecentreerd is rondom het fysieke en zich zelden bezig houdt met het hemelse. De menselijke wil identificeert zich met het ego en probeert dat te ondersteunen in zijn najagen van voorbijgaande doelen.

De Wil van God verzekert de mens dat hij zal overleven, want het is de Wil van God dat diegenen die hij geschapen heeft zijn koninkrijk zouden beërven – maar men moet zich aan de regels van het spel houden, want de Wil van God is onverbiddelijk in zijn eisen van perfectie. Mensen, geworpen in de rol van imperfectie, zijn bereid geweest om de mogelijkheid te ontkennen dat zij die mate van perfectie zouden kunnen bereiken die ontstaat door God-realisatie.

Kortzichtig

Het is even gemakkelijk om de Wil van God te dienen – in feite is het zelfs gemakkelijker – dan het is om de tot bederf leidende wil van de mens, met zijn wisselende normen, te dienen. Ik zou dan willen stellen dat de meeste mensen absoluut geen begrip hebben van wat de Wil van God is. Daarom weten zij ook niet waartegen zij zich verzetten. De menselijke wil verzet zich tegen de Goddelijke wil omdat zijn doelen kortzichtig zijn. De mensen vinden het moeilijk om hun gedachten uit te breiden tot buiten hun dagelijkse leven. Zij zijn geneigd om de dood als het einde te aanvaarden. Het zal hen misschien interesseren te weten dat vanuit het standpunt van de Geest, de geboorte van de mens gezien wordt als zijn dood.

Hogere waarden

Er is een reden waarom manifestaties in de lagere octaven vertraagd worden. Het is om de mensen de gelegenheid te geven om zichzelf te wijden aan hogere waarden en de fouten te vermijden die met haast gepaard gaan. Het feit dat de mens zich binnen een frame van natuurwetten bevindt, heeft voor een veiligheidsklep gezorgd tegen de toevallige destructie van de gehele beschaving. Zou het dan niet verstandig zijn voor de mens, die gevangen is in een net van illusie, om de doelstellingen van God te onderzoeken, om ze te kennen, ze te begrijpen, en deze machtige doelstellingen te dienen om in zijn eigen persoonlijke evolutie het Goddelijke plan te versnellen en de hemelse architectuur voor de gehele mensheid te bevorderen?

Het probleem van de ‘absoluten’ is altijd aanwezig – het absolute Kwaad en het absolute Goed. Deze toestanden zijn zo ver verwijderd van de gemiddelde mens dat hun interesse niet in het absolute maar in het relatieve ligt. Het begrijpen van morele waarden, die geldig zijn omdat zij op waarheid gebaseerd zijn, zal de mensen helpen om te begrijpen dat hun vooruitgang moet komen van hun huidige situatie en van daaruit voorwaarts moet gaan.

Wet van de cirkel

De wet van de cirkel vraagt zijn volledige tol: wat iemand een ander aandoet, zal hem zelf ook overkomen. De weg naar succes, naar voorspoed en geluk, is het geven van geluk aan anderen. Kweek de Geest van waarheid aan. Geef de gelegenheid tot een eerlijke analyse van de situatie.

De Wil van God die zijn wijsheid en hoop al in uw hart gegrift heeft zal u in staat stellen om een redelijke maatstaf te vinden die u kunt aanhouden. Maar wanneer de mensen hun eigen maatstaf beschouwen als boven de sterren verheven, zullen zij als in een dierlijke cultus kreunen en steunen, in het rond dansen, en hun energieën laten wegstromen in ijdelheid. Het is voor ons van belang dat de Wil van God vollediger in manifestatie komt in de wereld der mensen.

Geen kritiek en veroordeling

De mensen moeten zich realiseren dat sommigen hogere maatstaven hebben dan anderen en dat sommigen hogere doelen kunnen bereiken. Het leven is niet bedoeld om gevuld te zijn met kritiek en veroordeling, maar het is een gelegenheid om het menselijke ego te verslaan, dat uiteindelijk God moet weerspiegelen als het wil standhouden. Dat is het werkelijke doel van het bestaan van de mens: om God te weerspiegelen en zich vervolgens te identificeren met het Werkelijke Beeld dat van binnen wordt weerspiegeld.

De mensen zouden begrijpen dat de Wil van God de universele geneesmiddel voor de wereldorde is zowel als voor de individuele mens. Van tijd tot tijd geeft de Broederschap bemoedigende ideeën vrij – soms eenvoudig, soms complex – in de geesten van de studenten. Deze ideeën worden niet altijd direct geassimileerd.

Engrammen

Daarom worden deze leringen over de Wil van God gegeven om in het bewustzijn zekere engrammen* te herscheppen die u in staat zullen stellen om op een effectieve manier en met uw eigen instemming uw verlossing van de vleselijke geest te bewerkstelligen en die te vervangen door het veerkrachtig opwaarts werkende effect van de Geest van God.

Als een kleine Vader, blijf ik in uw dienst,

EL MORYA

* ENGRAM: een geometrische formule van het Woord, zich manifesterend als een krachtveld van licht.


Bron: El Morya: De Wil van God. Een heilig avontuur, p. 57 – 63