Hoe weet je wat de vibratie van de Wil van God is? (Nederlands & Engels) - The Summit Lighthouse Holland

Hoe weet je wat de vibratie van de Wil van God is? (Nederlands & Engels)

Dutch versionHoe weet je wat de vibratie van de wil van God is? Welnu, het wordt hoog tijd dat u dat weet. En als u niet weet dan vertel ik u: U moet uw eigen menselijke wil wegvasten, u moet toelaten dat uw gedachten en uw emoties wegteren, ontdaan van alle mateloosheid van de menselijke wil en van de koppigheid tegen de innerlijke wet van het leven. U moet uw concentratie precies daarop richten, op dat punt van God-vrije visie (derde oog) en dan moet u uw mateloosheid tellen alsof u een klok heeft die de momenten en de seconden en de minuten en de uren telt. En u zult uzelf observeren… Als staal, als een zwaard, een tweesnijdend zwaard.

U zult uzelf observeren vanaf het moment dat u ontwaakt tot op het moment dat u uw ogen sluit. U zult uw gedachten en gevoelens waarnemen, u zult zien hoe u reageert op deze of die stimulus. U zult zien hoe u reageert op de wil van God. U zult stoppen op de lijn van uw goddelijke vastberadenheid om vrij te zijn, u zult de mateloosheid van dit of dat stoppen, in het bijzonder het ronddwalen van het mentale lichaam en van de gevoelens.

U zult het bevel “mens ken uzelf”, gehoorzamen en u zult een dagboek bijhouden van uw manifestaties. En ik kan u verzekeren dat iedereen die vastberaden is om vrij te zijn van de densiteit, van de onderwerping aan sterfelijkheid, iedere heilige op het pad, deze stap van zelfdiscipline heeft genomen uit wanhoop vanwege de armzaligheid van de vibratie van een zeker niveau van bestaan.

De wil om op te offeren is de wil om het lichaam en de geest te trainen en de verlangens en het geheugen. Om te gaan waar God gaat omdat u uzelf uit vrije wil heeft gedisciplineerd. Dat is het maken van een chela. Dat is het maken van de kracht van de overwinnaar, die de weg van de staties van het kruis zal bewandelen en die met Christus gevonden zal worden in de vlam van de opstanding op de morgen van de derde dag.

El Morya, ongepubliceerde dictatie “De wil om op te offeren”English VersionDo you know what is the vibration of the will of God? Well it is high time you knew. And if you do not I will tell you: you must fast away your own human will, you must allow your mind and your emotions to become emaciated, deprived of all the indulgences of the human will and of stubbornness against the inner law of life. You must fix your concentration right there, at that point of God-free vision (third eye) and then you must count your indulgences as though you had a time clock counting the moments and the seconds and the minutes and the hours. And you will watch yourself… like steel, like a sword, a two-edged sword.

You will watch yourself from the moment you awaken to the moment you close your eyes. You will watch your thoughts and feelings, you will see how you respond to this or that stimulus. You will see how you respond to the will of God. You will stop on the line of your God-determination to be free, you will stop the indulgences of this and that, especially the wandering all about of the mental body and of the feelings. You will obey the injunction “Man know thyself” and you will keep a log of your manifestations and I can assure you that everyone who is determined to be free from the density, the subjugation of mortality, every saint on the path, out of desperation with the paltriness of the vibration of a certain level of existence has taken this step of self-discipline.

The will to sacrifice is the will to train the body and the mind, and the desires and the memory. To go where God goes because you have disciplined yourself by free will. That is the making of a chela. That is the making of the strength of the overcomer, who will walk the way of the stations of the cross and who will be found with Christ in the flame of the resurrection on the morning of the third day.

El Morya, Unpublished dictation “The Will to Sacrifice”.


Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders