De Wil van GodTeachings

DE ONAANTASTBARE WIL VAN GOD – Aan de oprechten

VERSCHIL VAN MENING veroorzaakt verstoring. Verschil van mening is de steen waar verandering mee gebouwd wordt. Verschil van mening is de verstorende steen die in de vijver geworpen wordt. Golven van gedachten en gevoel verhinderen de ware weerspiegeling van de Werkelijkheid. Dan weerspiegelt het leven de Wil van God niet, maar laat in plaats daarvan smartelijke omstandigheden zien. Men kan slechts zijn eigen denkvermogen en gevoelens beheersen, maar men zou zich altijd moeten realiseren dat er in een universum dat vibreert met de pulsaties van de Wil van God, vele overwinnaars zijn en dat hun vibrerende acties herkend moeten worden.

El Morya spreekt. Wij zijn voorstander van de versterking van de Wil van God, want de ‘Wil van God is goed.’ Er is veiligheid in de Wil van God en de kracht die zekerheid geeft voor deze en de komende eeuwen.Vrees valt de Wil van God aan, maar het rustige weten van het bestaan van oneindige liefde verbrijzelt de ondoorzichtig makende toestanden die schreeuwen uit de geesten van de ontaarde mensen. Hoe lang kunnen zij blijven bestaan zonder het vuur van de Heilige Wil? Zij stelen licht en energie, want zij hebben die van zichzelf verloren. De kinderen van de zon zijn hun onschuldige slachtoffers, maar niet voor altijd.

Nu komen de wijze mensen. Dit zijn de vredestichters die gezegend genoemd worden. Dit zijn de kinderen van God die de kracht van de Heilige Wil begrijpen.
In het Grote Eeuwige, in het begin van alle dingen, zag God Licht en hij was Licht. Uit zijn Licht kwam de schoonheid van de liefdevolle bedoeling voort, en in hem was totaal geen duisternis, noch zou er in hem duisternis kunnen zijn. Dit was de onaantastbare Wil van God – dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid.

De kennis van goed en kwaad, van dualiteit, van de tijdelijke en met elkaar in strijd zijnde delen van de geest, die zich binnen het bereik van de vrije wil van de persoon bevonden – deze openbaarden zich eerst als mogelijkheden en daarna als de dreigende schaduwen van karmische geweldpleging en ongehoorzaamheid aan de goede Wil.
De leerstellingen van de broederschap werden duidelijk vastgelegd in de gouden regel: ‘Gelijk gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun evenzo.’
Er kwam een krachtig ingrijpen, een dwang door de Wil van God, die probeerde te onderwijzen door middel van kastijding door de wet, om op die manier de herhaling van de dwaling te vermijden. Zo werd de Wil van God, gericht op vergeving, geboren in het bewustzijn van de mens. Het was een stap in de richting van het herwinnen van volmaaktheid.

Nu zagen de kinderen der mensen die gedwaald hadden de noodzaak in terug te keren van hun verkeerde weg en dus hersteld te worden tot aan de oude grenzen van perfectie – de perfectie van volmaakte liefde. Vergeving, zagen zij, was eeuwige genade en het vuur van doelgerichtheid. Vergeving was ook de Wil van God.
Laten de mensen die de Wil van God zouden willen ontdekken zich realiseren dat deze al een deel van het universum is; dat het universum, in die macrokosmische zin, alreeds de perfectie van God is en dat iedere ster, iedere cel en ieder atoom het stempel van het Goddelijk beeld draagt.

De Wil van God, die goed is, is van nature goed. Deze goedheid is inherent aan de natuur, binnen de geest van de mens, en binnen alle systemen die in den beginne door God geschapen werden en die hij voortzond om hun perfect werk te doen.

Het verlangen naar volmaaktheid is een natuurlijke manifestatie van een perfecte God die achter zijn perfecte manifestatie schijnt, maar al datgene wat uit imperfectie voortkomt is tegen de Goddelijke natuur. Wat maakt het uit dat er tegenwerkende krachten zijn? De krachten van het Licht zijn overheersender, de krachten van het Licht zijn sterker, de krachten van het Licht zijn compleet en eeuwig. Laten de mensen begrijpen dat het niet de Wil van de Vader is dat zij om zouden komen, maar dat zij overvloedig leven zouden hebben. Sommige mensen moeten de vanzelfsprekendheid leren begrijpen van het kosmische doel: God is leven.

Wat een dwaasheid dat de mensen zich afgescheiden voelen van de Wil van God, alsof zij niet in staat zouden zijn om die te kennen! De wil van God is zo natuurlijk en zo lieflijk dat de mensen in hun gekunsteldheid vaak zijn leerstellingen vergeten.Het resultaat van het weer als een klein kind worden is wedergeboorte, een ‘opnieuw geboren’ worden in het bewustzijn van het koninkrijk der hemelen. Ik verzeker u dat de Wil van God u zal leren uw wezen te ontplooien totdat u van een klein mosterdzaadje uitgegroeid zult zijn tot een boom met een kosmische doelstelling, die zich identificeert met de Goddelijke Wil.

Wij gaan voorwaarts in het zich eeuwig uitbreidende Licht.

IK BEN uw oudere broeder,
EL MORYA


Bron: El Morya: De Wil van God. Een heilig avontuur, p. 22 – 29