De Liefde van God is de goddelijke oplossing | The Love of God is the divine solution - The Summit Lighthouse Holland

De Liefde van God is de goddelijke oplossing | The Love of God is the divine solution

Dutch versionGezegenden, de Liefde van God is waarlijk de goddelijke oplossing. De Liefde van God begint met uw liefde voor uw eigen ziel en geest, uw eigen Christus Aanwezigheid en alles wat waar is aan u.

Liefde is waarlijk de gespleten tongen van vuur die in u het Werkelijke van het Onwerkelijke scheiden. U kunt van het Werkelijke houden; u kunt het Onwerkelijke in de violette vlam werpen. En die bevrijde energie kan naar u terugkeren zodat elk deel van uw manifestatie in de geometrie van Goddelijke Liefde kan zijn.

In alle perioden uit de geschiedenis waarin naties en rijken door moeilijkheden zijn gegaan zoals die waarmee u nu wordt geconfronteerd, zijn het degenen die de vlam van Liefde hebben gedragen die bereid waren grote offers te brengen voor hun beschaving. Wanneer deze naar voren zijn gekomen, geliefden, hebben ze een vuur van liefde gedragen dat al het andere heeft overwonnen. Ik spreek van een liefde die verlicht is, die wijs is, die kennis heeft van de dingen van God en van de dingen van deze wereld.

Hoe u de profeten bewondert! Hoe zij de politieke kwesties van hun tijd hebben begrepen! En overeenkomstig alle informatie waar ze toegang toe hadden, rapporteerden ze de ongunstige omstandigheden van die tijd aan de IK-BEN-Aanwezigheid. Daarna zouden ze hun hart en oor lenen aan de HERE God, en de aartsengelen zouden door hen profeteren. En als spreekbuis van God zouden de profeten aan de vorsten, koningen, leiders en het volk van Israël en Juda overbrengen wat de HERE God hun had opgedragen te doen.

Die bevelen werden vaak genegeerd en als gevolg daarvan werden Israël en Juda uiteindelijk in ballingschap in Assyrië en Babylon geleid. En de verloren stammen, op een restant na, verspreidden zich over de aarde en hebben de ware gemeenschap van de Heilige Geest nog niet gekend of begrepen, waardoor ze in dit tijdperk ook hun stempel zouden kunnen drukken.

Daarom kwam er een tijd waarin de mensen stopten met het luisteren naar hun God, en hun raden besloten dat God niet langer met de mens sprak en dat de problemen en overwegingen van de mens in feite geen zaken van God waren. Toen kwam het bespotten van degenen die met God communiceerden, tot wie God had gesproken; want God heeft door alle eeuwen heen niet opgehouden tot de Zijnen te spreken. Het nalaten om met God te communiceren of excuses te bedenken waarom de mens niet met God zou moeten communiceren, is het werk van gevallen engelen en van de Duivel zelf.

God heeft vrijelijk met onvolmaakte mannen en vrouwen gecommuniceerd. Ik herinner u hieraan. Mozes was niet volmaakt. Hij had de Egyptische leermeester gedood en toch verscheen God aan hem. Hij werd geroepen, hij werd gekozen om het instrument te zijn van de verlossing van het volk van God.

Ik herhaal dus wat de Maha Chohan heeft gezegd. Uw gevoel dat u niet voorbereid bent, niet klaar, niet genoeg bereikt hebt, is in feite een leugen, want wie is de doener in u anders dan God, dan de levende ziel en de levende Geest? Dus het uitstellen van een werk van de Heer in dit decennium kan uiteindelijk fataal zijn voor u en degenen van wie u houdt.

Ik spreek nooit om angst of twijfel of ongerustheid aan te wakkeren, hoewel het voor sommigen misschien zo klinkt, omdat de leiders in kerk en staat vandaag zouden beven voordat ze de mensen zouden vertellen wat er werkelijk op aarde komt en wat er alleen al in dit land gebeurt, laat staan ​​in de naties in het buitenland. Ze zijn bang om de mensen alles te vertellen wat ze weten.

Welnu, wanneer de opgevaren meesters spreken, spreken ze tot degenen die voorbereid zijn om de waarheid te horen, om te horen wat de werkelijkheid is, omdat ze niet langer tevreden zijn met het vermijden van elke confrontatie door in illusie te verblijven en zichzelf te verzadigen met televisie, feesten of drugs, enzovoort, enzovoort.

Wij spreken de waarheid omdat u voor de waarheid bent gekomen. En de waarheid is dat problemen niet zomaar verdwijnen! Problemen gaan door zoals virussen en ziektes. Ze zwerven rond de planeet. En daarom moet iemand, ergens in het bos, bij zijn hut of waar hij ook is, op zijn boerderij of in zijn wolkenkrabber, op gaan staan ​​en eenvoudigweg zeggen: “Tot zover en niet verder! Ik zal voor de Waarheid gaan staan ​​en de Waarheid verdedigen met alles wat IK BEN, God gewillig en God met mij, zodat dit, dat Duister is, opzij kan worden gezet en dat de oplossing van het Licht naar voren kan komen!”

Bron: Geliefde Paul de Venetiaan: De Liefde van God is de goddelijke oplossing”. Parel van Wijsheid Vol. 36 Nr. 33


English Version Blessed ones, truly the Love of God is the divine solution. Truly the Love of God begins with your loving of your own soul and spirit, your own Christ Presence and all that is real  about you.

Love is truly cloven tongues of fire that divide in you the Real from the Unreal. You can love the Real; you can cast the Unreal into the violet flame. And that energy liberated can return to you so that every part of your manifestation can be in the geometry of Divine Love.

At all periods of history when nations and empires have passed through straits such as you now face, it has been those who have carried the flame of Love who have been willing to make major sacrifices for their civilization. When these have come forward, beloved, they have borne a fire of Love that has overcome all else. I speak of a love that is enlightened, that is wise, that is knowledgeable in the things of God and in the things of this world.

How you admire the prophets!  How they understood the political equations of their times!  And according to all the information they had access to, they would report the untoward conditions of the times to the I AM Presence. Then they would lend their heart and ear to the Lord God, and the Archangels would prophesy through them. And as the mouthpiece of God, the prophets would deliver to the princes, kings, leaders and people of Israel and Judah that which the Lord God commanded them to do.

Those commands often went unheeded and, as a consequence, Israel and Judah ultimately were led captive into exile in Assyria and Babylon. And the lost tribes, save for a remnant, were scattered abroad in the earth and have not yet known or understood the true communion of the Holy Spirit, whereby they might also make their mark in this age.

Therefore there did come a time when the people left off listening to their God, and their councils decided that God was no longer talking to man and that man’s problems and deliberations were in fact no business of God’s. Then came the ridicule of those who communed with God, to whom God had spoken; for God has not ceased to speak to his own throughout all ages. Failure to commune with God or to make excuses why man should not commune with God is the work of fallen angels and of the Devil himself.

God has freely communed with imperfect men and women. I remind you of this. Moses was not perfect. He had slain the Egyptian taskmaster <2> and yet God appeared to him. He was called, he was chosen to be the instrument of the deliverance of the people of God.

I repeat, then, what the Maha Chohan has said. Your sense of your being not prepared, not ready, not having enough attainment is in fact a lie, because who is the doer within you but God, but the living soul and the living Spirit?  Thus to postpone a work of the Lord in this decade can be ultimately fatal to you and those whom you love.

I never speak to incite fear or doubt or anxiety, though it may sound so to some because the leaders in Church and State today would tremble before they should tell the people what truly is coming upon the earth and what is happening in this nation alone, let alone the nations abroad. They fear to tell the people all that they know.

Well, when the Ascended Masters speak, they speak to those who have come prepared to hear the truth, to hear what is reality, for they are no longer content to avoid all confrontation by dwelling in illusion and surfeiting themselves, whether in television or partying or drugs, et cetera, et cetera.

We speak the truth because you have come for the truth. And the truth is that problems do not just go away!  Problems continue like viruses and diseases. They mushroom around the planet. And therefore someone, somewhere must stand up in the wood, by his cabin or wherever he may be, on his farm or in his skyscraper, and simply say:  “Thus far and no farther!  I will stand for Truth and defend Truth with all that I AM, God willing and God with me, so that this that is Darkness might be set aside and that the Light solution can come forth!”

Source: Beloved Paul the Venetian: “The Love of God Is the Divine Solution”. PoW Vol. 36 No. 33


Painting: Lucas van Valckenborch. Leuven 1535 – 1597

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders