Encyclopedia

Mechanization man – Genetic engineering Part 2-2

De spirituele gevolgen van genetische manipulatieTo Englisch Version

Jezus en Magda spreken over de dreiging van genetische manipulatie:

Mechanization man – Genetic engineering: Zelfs nu, op het gebied van genetische manipulatie, is wat wordt vertoond – om  de menselijke genen te gebruiken en ze aan dierlijke genen te geven en de soorten te combineren – weerzinwekkend voor de HERE God. Want het insluiten van menselijke genen in dierlijke vorm is het toelaten van een deel van het ras zelf, een deel van die genen die in feite zijn begiftigd met een bepaalde formule door de IK BEN Aanwezigheid.

Dit is dus het innemen van de hemel door de gewelddadigen die het met harde hand innemen. En ze nemen het met geweld door middel van genetische manipulatie. En zo zie je de profetie van Daniël in veel verkondigingen uitkomen – de gruwel van de verwoesting staat op de heilige plaats waar het niet hoort. Deze verklaring uit het Oude Testament heeft talloze interpretaties die verband houden met de schending van de tempel in die tijdperken. Maar ik spreek u over de schending van de tempel van de mens en de gruwel in de schending van de genen en de DNA-keten.

Half mens,half geit wezens

Geliefden, deze dingen liggen niet alleen op de tekentafel. Deze experimenten worden uitgevoerd en ze zijn een levend feit van vandaag. Realiseer je dan dat een van de oorzaken van de zondvloed en het zinken van Atlantis is, het combineren van deze genen op zo’n verschrikkelijke manier was dat er wezens ontstonden die half mens/half geit waren, enzovoort. En deze dingen verspreidden zich in zo’n mate dat zelfs de baarmoeders van vrouwen werden gebruikt als experimentele laboratoria voor het voortbrengen van allerlei groteske wezens. En het uur komt op aarde waarop, door de afwezigheid van de standaard van de Christusgeest, vrouwen hun lichaam zullen offeren in allerlei smerige experimenten.

Het scheppen van leven zonder de Godvlam in de reageerbuis en het op allerlei manieren implanteren van dierlijke delen in het menselijk lichaam is de collectieve degeneratie van het bewustzijn dat iedereen weer dieren zou kunnen worden….

Rampspoed

De scheiding van het zaad van Christus moet komen. Want, zie, het geven van het zaad van Christus door te experimenteren is echt het einde van de evolutie. En daardoor kan rampspoed worden tegengehouden voor de lichtdragers, het kan worden tegengehouden voor de komst van de gouden eeuw, maar het kan niet worden tegengehouden wanneer deze praktijken mogen doorgaan. Een evolutie die dan bestaat uit half dier/half mens en door die kinderen van de zon is begiftigd met een goddelijke vonk, heeft verder geen zin.

De keuzes die voor ons liggen

We staan ​​vandaag voor de beslissing of we deze valse goden en genetische manipulatie gaan najagen of dat we ervoor kiezen om mee te gaan met de grote initiatiefnemers van het ras, degenen die door God zelf zijn aangesteld, de geascendeerde meesters, dat zijn werkelijk gechristende mensen, die de liefde in hun hart en het mededogen hebben om de ware kwaliteiten van God voort te brengen, evenals het vermogen om meester te worden over onze omgeving. Hun sponsoring helpt de kinderen van God dus om de kunsten en wetenschappen te leren die voortgebracht zijn door vertegenwoordigers van de Broederschap die achter de schermen op innerlijke niveaus werken, evenals door vertegenwoordigers in fysieke belichaming.

Atlantis

De archieven van Atlantis zijn bij ons in genetische manipulatie en in allerlei uitvindingen van de wetenschap, zowel goede als slechte. We zijn in het heden bezig met het oogsten van het verleden, de scheidsrechters van de toekomst. En er is maar één manier om de toekomst te laten gebeuren – door het vrije gebruik van de wetenschap van het Woord.

De violette vlamtransmutatie van iemands genen en chromosomen is de enige wettige genetische manipulatie. Omdat inherent aan de violette vlam, is de Godcontrole van de Heilige Geest. Dit is de spirituele wetenschap van genetische manipulatie die door de Zonen van God wordt beoefend. En dit is waar ware wetenschap en de mysteries van God samenkomen in het gouden wezen van het hart.

Ga naar uitleg begrippen:

  • Genetische manipulatie
  • Transhumanisme
  • Neuralink
  • Known Traveller Digital Identity (KTDI)

To Dutch Version

ENGLISH VERSION

Jesus and Magda speak of the threat of genetic engineering:

Even now, in the realm of genetic engineering, what is proposed—to engage now the human genes and to give them to animal genes and to combine the species—is abhorrent to the LORD God. For the imprisoning of human genes in animal form is the imprisoning of a portion of the race itself, a portion of those genes which are actually endowed with a certain formula by the I AM Presence.

Thus, this is the taking of heaven by the violent who take it by force. And they take it by force through genetic engineering. And thus you see the prophecy of Daniel coming to pass in many areas—the abomination of desolation standing in the holy place where it ought not. This statement from the Old Testament has numerous interpretations connected with the violation of the temple in those eras. But I speak to you today of the violation of the temple of man and the abomination in the violation of the genes and the DNA chain.

Half-man/half-goat creatures

Beloved ones, these things are not merely on the drawing board. These experiments are being conducted and they are a living fact of today. Realize, then, that one of the causes for the Flood and the sinking of Atlantis was the combining of these genes in such a horrendous manner as to create half-man/half-goat creatures, et cetera. And these things became proliferated to such an extent that the very wombs of women were used as experimental laboratories for the bringing forth of all kinds of grotesque creatures. And the hour is coming in the earth when, through the absence of the standard of the Christ mind, women shall be offering their bodies in all manner of foul experimentation.

The creation of life without the God flame in the test tube and all manner of implantation of animal parts within the human body is the collective degeneration of consciousness that all might become animals once again….

Cataclysm

The separation of the seed of Christ must come. For, you see, the giving of the seed of Christ in experimentation is truly the end of evolution. And thus, cataclysm can be held back for the lightbearers, it can be held back for the coming of the golden age, but it cannot be held back when these practices are allowed to continue. There is no further purpose to an evolution that then consists of half-animal/half-human and is endowed with a divine spark by those children of the Sun.

The choices before us

We are facing the decisions today as to whether we are going to pursue these false gods and genetic engineering or we are going to choose to go with the great initiators of the race, those appointed by God himself, who are the ascended masters, who are truly Christed ones, who have the love in their hearts and the compassion to engender the true qualities of God as well as the ability to master our environment. Their sponsorship, then, assists the children of God to learn the arts and sciences brought forth by representatives of the Brotherhood who work behind the scenes at inner levels as well as through representatives in physical embodiment.

Atlantis

The records of Atlantis are with us in genetic engineering and in all sorts of inventions of science, both good and bad. We are in the present reaping the past, the arbiters of the future. And there is only one way to make the future happen—by the freewill use of the science of the Word.

The violet flame transmutation of one’s genes and chromosomes is the only lawful genetic engineering. Because inherent in the violet flame is the God-control of the Holy Spirit. This is the spiritual science of genetic engineering practiced by the Sons of God. And this is where true science and the mysteries of God converge in the golden man of the heart.


Source: Jesus and Magda, Pearls of Wisdom, vol. 27, no. 62.

Genetische manipulatie
Genetische manipulatie, ook wel genetische modificatie of genetische manipulatie genoemd, is de modificatie en manipulatie van de genen van een organisme met behulp van technologie. Het is een reeks technologieën die worden gebruikt om de genetische samenstelling van cellen te veranderen, inclusief de overdracht van genen binnen en over soort grenzen om verbeterde of nieuwe organismen te produceren. Nieuw DNA wordt verkregen door het genetische materiaal te isoleren en te kopiëren met behulp van recombinant-DNA-methoden of door het DNA kunstmatig te synthetiseren. Gewoonlijk wordt een construct gemaakt en gebruikt om dit DNA in het gastheerorganisme in te brengen. Het eerste recombinante DNA-molecuul werd in 1972 gemaakt door Paul Berg door DNA van het apenvirus SV40 te combineren met het lambdavirus. Naast het inbrengen van genen, kan het proces worden gebruikt om genen te verwijderen of “knock-out”. Het nieuwe DNA kan willekeurig worden ingebracht of gericht op een specifiek deel van het genoom.
Transhumanism
Transhumanisme is een filosofische en intellectuele beweging die pleit voor de verbetering van de menselijke conditie door het ontwikkelen en beschikbaar maken van geavanceerde technologieën die de levensduur en cognitie aanzienlijk kunnen verbeteren. Transhumanistische denkers bestuderen de potentiële voordelen en gevaren van opkomende technologieën die fundamentele menselijke beperkingen kunnen overwinnen, evenals de ethiek van het gebruik van dergelijke technologieën. Sommige transhumanisten geloven dat mensen uiteindelijk in staat zullen zijn om zichzelf te transformeren in wezens met vermogens die zo sterk zijn uitgebreid ten opzichte van de huidige toestand dat ze het label van posthumane wezens verdienen.
Neuralink 
Neuralink Corporation is een neurotechnologiebedrijf dat implanteerbare hersen-computerinterfaces (BCI’s) ontwikkelt. Opgericht door Elon Musk en een oprichtend team van zeven wetenschappers en ingenieurs. Neuralink werd gelanceerd in 2016 en werd voor het eerst openbaar gemaakt in maart 2017.
Known Traveller Digital Identity (KTDI)
Known Traveller Digital Identity is een internationaal project van het World Economic Forum om digitale identificatie van reizigers op luchthavens, treinstations en hotels mogelijk te maken. Het doel is om reizen vlot en veilig te laten verlopen bij toenemende mobiliteit en toenemende risico’s. Hiervoor werken overheden, internationale organisaties, luchtvaartmaatschappijen, hotelexploitanten, financiële dienstverleners en technologiebedrijven samen. Het project is gebaseerd op biometrie, blockchain, cryptografie en mobiele apparaten. Voorgesteld wordt om zowel biometrische en biografische gegevens als gegevens over eerdere reizen (“geverifieerde persoonlijke biometrische, biografische en historische reisgegevens”) te evalueren.
Source: Wikipedia

Got to Top

 

 Bronnen | Sources 

The Path of Christ or AntiChrist

Fallen Angels and the Origins of Evil

The Lost Teachings of Jesus 4, Finding the God Within

ThePath of Christ or Anti-Christ