Opgevaren Meesters

Kuthumi

De adept (ingewijde) Kuthumi (ook bekend als Koot Hoomi of de meester K.H.) leidde een buitengewoon teruggetrokken leven waardoor maar weinig over hem bekend is geworden. Mahatma Kuthumi werd geboren in het begin van de 19e eeuw in de Punjab, uit een familie die zich in Kashmir had gevestigd. Hij ging naar de universiteit van Oxford in 1850 en men denkt dat hij in ongeveer 1854 heeft bijgedragen met het verhaal: The Dream of Ravan aan het Dublin universiteitsblad, voordat hij naar zijn geboorteland terugkeerde.

Incarnaties van de opgevaren meester Kuthumi
Deze brahmaan uit Kashmir bracht een aanzienlijke tijd door in Dresden, Wurzberg, Neurenberg, en aan de universiteit in Leipzig waar hij in 1875 Dr. G. Fechner de stichter van de moderne psychologie opzocht. Zijn latere jaren werden doorgebracht in het lamaklooster in Shigatse in Tibet waar zijn contact met de buitenwereld o.a. bestond uit didactische geschriften die met de post verzonden werden aan enige van zijn toegewijde leerlingen. Die brieven liggen nu in het Brits Museum.

Toetmosis III
Farao, profeet en hogepriester in de periode van het nieuwe koninkrijk ca. 1460 v.Chr. die het Egyptische koninkrijk uitbreidde naar het Midden Oosten. Zijn belangrijkste overwinning was op een slagveld in de buurt van de berg Carmel waar hij zijn mannen die een rij hadden gevormd, door de smalle Megiddo Pas leidde tot verrassing en overwinning van een alliantie van 330 opstandige Aziatische prinsen: een gedurfde manoeuvre waartegen de doodsbange officieren van de farao hadden geprotesteerd. Alleen Toetmosis was er zeker van dat dit plan zou slagen en hij reed voorop terwijl hij de bannier omhoog hield met de afbeelding van Amon Ra de zonnegod, die hem de overwinning had beloofd.

Pythagoras
Grieks filosoof uit de 6e eeuw v.Ch. ‘de blonde inwoner van het griekse eiland Samos’ die men beschouwde als de zoon van Apollo. Reeds als jongeling ging Pythagoras al makkelijk in debat met priesters en geleerden omdat hij ijverig naar wetenschappelijke bewijzen zocht van de innerlijke wet die hem in meditatie was geopenbaard betreffende Demeter, de Aardse Moeder.

Zijn zoektocht naar de grote synthese van de Waarheid leidde hem naar Palestina, Arabië, India en uiteindelijk naar de tempels van Egypte waar hij het vertrouwen won van de priesters van Memphis en geleidelijk aan werd ingewijd in de mysteriën van Isis in Thebe.

Toen de Aziatische overwinnaar Cambyses een barbaarse aanval begon op Egypte in ca. 529 v.Ch. werd Pythagoras naar Babylon verbannen waar de profeet Daniël in dienst was van de koning. Hier openbaarden rabbijnen hem de geheime leringen van de ‘IK BEN DIE IK BEN’ die aan Mozes waren gegeven en hier leerden Zoroastrische magiërs hem muziek, astronomie en de ‘Heilige Leer van de Invocatie’.

Mysterieschool
Na 12 jaar verliet Pythagoras Babylon en stichtte een Broederschap van ingewijden in Crotona, een levendige Dorische havenstad in Zuid-Italië. Zijn ‘stad der uitverkorenen’ was een Mysterieschool van de Grote Witte Broederschap waar zorgvuldig uitgekozen mannen en vrouwen filosofie bestudeerden die was gebaseerd op de mathematische uitdrukking van de universele Wet, uitgedrukt in muziek en in het ritme en de harmonie van een hogelijk gedisciplineerde manier van leven. Na een proefperiode van 5 jaar in strikt zwijgen, gingen de pythagorische wiskundigen door een serie initiaties en ontwikkelden de intuïtieve vermogens van het hart waardoor de zoon of dochter van God kan worden – zoals in Pythagoras’ gouden verzen staat: een onsterfelijk goddelijk wezen.

In Crotona gaf Pythagoras zijn lezingen van achter een scherm in een geheimtaal die alleen geheel kon worden begrepen door degenen die de hoogste inwijdingen hadden ontvangen. Het belangrijkste deel van zijn instructies betrof het grondbeginsel dat een getal zowel de vorm als de essentie van de schepping uitmaakt. Hij formuleerde de belangrijkste delen van de geometrie van Euclides en ook gevorderde astronomische begrippen die naderhand leidden tot de stellingen van Copernicus.

Er staat geschreven dat er 2000 inwoners van Crotona hun dagelijkse levensstijl opgaven en zich verenigden in de Pythagorische gemeenschap onder het wijze beheer van de Raad van Driehonderd: een besturende wetenschappelijke en religieuze orde die later een grote politieke invloed uitoefende op Groot-Griekenland.

Pythagoras, de onvermoeibare ingewijde, was 90 jaar oud, toen Cylon, een afgewezen kandidaat van de mysterieschool, een hevige vervolging begon. Staande in de rechtzaal van Crotona, las hij hardop voor uit een geheim boek van Pythagoras, waarbij hij de leringen verdraaide en die belachelijk maakte. Toen Pythagoras en 40 van de leidinggevende leden van de Orde in vergadering waren, zette Cylon het gebouw in brand en allen, behalve twee, werden gedood. Als gevolg hiervan werd de groep vernietigd en raakten vele oorspronkelijke leringen verloren. Toch heeft de meester vele grote filosofen beïnvloed, waaronder Plato, Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquina en Francis Bacon.

Balthazar
Hij was één van de drie magiërs, (astronomen, ingewijden) die de ster van Bethlehem volgden, oftewel het Goddelijke Zelf of IK-BEN-Aanwezigheid van Jezus die uit de maagd Maria was geboren. Men denkt dat Balthazar de koning van Ethiopië was die de schat van zijn land, de gift van wierook, aan Christus – de eeuwige Hogepriester – heeft gebracht.

Sint Franciscus van Assisië
Sint Franciscus van Assisië was de goddelijke ‘arme’ die familie en rijkdom had afgezworen en ‘Vrouwe Armoede’ had omhelst en onder de armen en de lepralijders leefde, waarbij hij een onuitsprekelijke vreugde ondervond in het navolgen van de compassie van de Christus. Toen hij op het feest van Sint Mattias in 1209 in de mis neerknielde hoorde hij het Evangelie van Jezus, wat door de priester werd voorgelezen, en waarin de Heer zijn apostelen de opdracht gaf om uit te gaan en te prediken. Franciscus verliet het kerkje en begon onmiddellijk met het verkondigen van het evangelie waarbij hij het doctrine van reïncarnatie preekte zoals Jezus dat had onderwezen en waarbij hij veel discipelen bekeerde waaronder de edele Lady Clara die later haar huis ook verliet gekleed als de bruid van Christus en naar Franciscus ging om opgenomen te worden in de bedelorde.

Een van de vele legendes over het leven van Franciscus en Clara beschrijft hun maaltijd in Santa Maria Degli Angeli waar Franciscus zo liefdevol over God sprak dat allen werden begeesterd. Plotseling zagen de mensen van het dorp dat het klooster en de bossen in brand stonden. Ze renden er onmiddellijk naartoe om de vlammen te doven en zagen toen het kleine gezelschap dat in een schitterend licht stond met de armen ten hemel geheven. God openbaarde aan Sint Franciscus de goddelijke aanwezigheid in ‘broeder Zon en zuster Maan’ en beloonde diens devotie met de stigmata (de vijf wonden) van de gekruisigde Christus.

Het gebed van Sint Franciscus wordt nog steeds door mensen van alle geloven over de wereld gebeden: ‘Heer maak mij een instrument van uw vrede!’

Sjah Jahan
Sjah Jahan was de 16e eeuwse keizer van de Moguls in India die de corrupte regering van zijn vader Jahangir omver wierp en gedeeltelijk de ethische gedachten van zijn grootvader Akhbar de Grote weer in ere herstelde. Gedurende zijn verlichte regeringsperiode bereikte de pracht van het Mogul-hof haar hoogtepunt en ging India haar gouden tijdperk van kunst en architectuur binnen.

Sjah Jahan vermeerderde de schatten van zijn land niet alleen met muziek en schilderkunst maar speciaal met de bouw van adembenemende monumenten, moskeeën, tempels en tronen over heel India waarvan enige tegenwoordig nog kunnen worden bezichtigd.

De beroemde Taj Mahal, ‘het wonder der wonderen, het ultieme wereldwonder’, werd als grafmonument voor zijn geliefde vrouw Mumtaz Mahal gebouwd die in 1631 in het kraambed stierf toen ze haar 14e kind kreeg. Sjah Jahan spaarde kosten noch moeite om de tempel ‘even mooi te maken als zij was’. Het is het symbool van het moederprincipe en het monument van zijn eeuwigdurende liefde voor zijn ‘tweelingziel’.

De opgevaren meester Kuthumi
De voormalige chohan van de 2e straal van goddelijke Verlichting dient nu samen met Jezus als Wereldleraar. Hij is de hiërarch van de Tempel der Verlichting boven Kashmir, bij Shrinagar, genoemd de ‘kathedraal van de natuur’ in Kashmir, India en staat aan het hoofd van de ‘Broeders van de Gouden Mantel’ (Brothers of the Golden Robe).

Kuthumi onderhoudt een etherisch focus boven Shigatse in Tibet, waar hij gewijde klassieke muziek van Oost en West en composities van de hemelse heerscharen speelt, evenals muziek van de eerste wortelrassen van de aarde. Dat doet hij op een orgel, afgestemd op de ‘muziek van de Sferen’ waarbij zielen die in het astrale (lagere) gebied vastzitten naar de etherische retraiteverblijven van de Broederschap worden opgetrokken door gewijde goddelijke geluidstrillingen.