Teachings

Lords of the Seven Rays

Hiërarchen van de Geest

De manifestaties van God in de natuur worden in en door de Geest-Materiekosmos heen geweven door de Heilige Geest, wiens zonen – bekend als de heren van de zeven stralen en de Grote Heer1, hun hiërarch – onze zielen onderwijzen om ontvankelijk te zijn te midden van de alomtegenwoordige spirituele genaden. Aan deze dienaarzonen in de hemel, afgestudeerden van het aardse klaslokaal, heeft Jezus ons vele jaren geleden voorgesteld.

De meester wees op deze leer over Christus’ universele lichaam die hij aan Paulus gaf om ons uit te leggen dat in de hemel hetzelfde lichaam dat wij allen delen met lichtdragers 2 op aarde, bestaat uit engelen en meesterlijke wezens, grote geesten verwant aan de onze, die de kosmische krachten bezielen en besturen, waarvan ieder een specifiek ambt en specifieke functie van de universele activiteit van de Denkgeest van God ‘belichaamt’.

De HEER toonde ons zijn afgezanten die de godvruchtigen op aarde het pad van het individuele Christusschap op de zeven stralen en de zeven chakra’s (spirituele centra in het lichaam van de mens) onderwijzen – elke straal een lichtuitstraling van de Universele Christus die specifieke gaven en genaden en zelfbewustzijnsprincipes van de Logos concentreert, die door de discipel door middel van zijn levensroeping kunnen worden ontwikkeld.

Hij legde met volmaakte logica uit dat het werk van de Grote Witte Broederschap en alle daarmee verbonden hemelse heerscharen, inclusief degenen die zij op aarde sponsoren, was en is om de ontluikende goddelijkheid van elk kind van God te voeden en hem tegelijkertijd zelfdiscipline en liefde voor zijn heilige arbeid te onderwijzen, welke liefde de ziel ontbrandt om verliefd te worden op haar HEER en te verlangen het volledige duplicaat van zijn licht (Christusbewustzijn) in al haar leden te verheerlijken.

Hij toonde ons dat in deze cyclus van onze kosmische geschiedenis, de aardse evoluties die aan het overstappen zijn van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk, ingepland staan om de drievoudige vlam van het hart in evenwicht te brengen en de attributen van de Drie-eenheid – kracht, wijsheid en liefde – via elk van de zeven stralen uit te breiden, naargelang die stralen bewust in de zeven chakra’s worden geconcentreerd.

Dit werk van de ziel – en het is inderdaad ons werk, evenals wij Zijn handwerk zijn – is de voorbereiding die nodig is voorafgaand aan het ontvangen van de zeer specifieke spirituele en lichamelijke opdracht samen met haar tweelingvlam – een missie die vanuit de hogere bollen van hun goddelijke plan (causale lichamen) naar buiten is gebracht, die moet worden vervuld voordat ze mogen afstuderen (d.w.z. opvaren) van het aardse klaslokaal.

Jazeker, wij kunnen leren, en we zouden er goed aan doen om van deze gelegenheid gebruik te maken, van de heren van de zeven stralen, onze mentoren van de Geest die ons op de paden van gerechtigheid leiden omwille van Zijn naam – IK-BEN-DIE-IK-BEN – naar de ontvankelijkheid van onze ziel voor de gaven van de Heilige Geest.

In goddelijke volgorde zijn dat:

I. El Morya,

Hoofd van de Darjeeling Raad van de Grote Witte Broederschap, staatsman, dichter, econoom en heilige, oprichter van The Summit Lighthouse en geliefde Goeroe van de Boodschappers en de chela’s. Leidt ons naar de gaven van geloof in Gods wil en het woord van wijsheid. Zijn uitspraak is: “Niet mijn wil maar de uwe geschiede!”

II. Heer Lanto,

sponsor van het Royal Teton Retraiteverblijf en de Raad die toezicht houdt op alle onderwijsstelsels en instellingen voor hoger onderwijs, vertolker van de oude wijsheid, praktisch gemaakt voor de westerse geest, wegbereider van het nieuwetijdspad voor de oosterse traditionalisten. Leidt ons naar de gaven van het woord van wijsheid en het woord van kennis. Zijn uitspraak is: “Wijsheid is de hoofdzaak; verwerf daarom wijsheid en met al uw verwerven, verwerf begrip!”

III. Paul de Venetiaan,

goddelijke kunstenaar die het Christusbeeld verleent dat uniek is voor elke ziel door de uitmuntendheid van haar werken, die levensstromen voorbereidt op de inwijdingen van het Heilig Hart en de Levensboom door de disciplines van de liefde. Leidt ons naar de gave van het onderscheiden van geesten. Zijn uitspraak is: “Leer ervan te houden het goede te doen en dan zult u dat doen!”

IV. Serapis Bey,

hiërarch van Luxor, inwijder van de opvarenden in de toepassingen van het heilige vuur, architect van de heilige orden, het innerlijke leven en goudentijdperksteden, militaire tuchtmeester van de machten van het licht, de vrede en kosmische vrijheid. Leidt ons naar de gave van het bewerkstelligen van wonderen. Zijn uitspraak is: “IK BEN de Bewaker!”

V. Hilarion,

leraar van de onsterfelijke Waarheid, goddelijke wetenschap, alle fysieke en metafysische takken van wetenschap en de geneeskunst; de eeuwige empiricus die de zoeker naar het inwijdingspad van de apostel Paulus brengt. Leidt ons naar de gave van genezing. Zijn uitspraak is: “En u zult de Waarheid kennen, en de Waarheid zal u vrijmaken!”

Lady Master NadaVI. Vrouwelijke Meester Nada,

de advocaat van de ziel ten overstaan van de lat van de goddelijke gerechtigheid, vereniger van gezinnen en tweelingvlammen, kwalificeerder van de liefde als bediening en dienstbaarheid aan elk deel van het leven – een pad van daden dat een voorwaarde is voor het zelfmeesterschap op de robijnen straal. Leidt ons naar de gaven van verscheidene soorten talen en de interpretatie van talen. Haar uitspraak is: “De dienaar is niet groter dan zijn Heer.”

Saint GermaminVII. Saint Germain,

sponsor van de Verenigde Staten van Amerika, Heer van de zevende straal en het zevende tijdperk, alchemist van het heilige vuur die het geschenk komt brengen van de violette vlam van de vrijheid voor wereldtransmutatie. Leidt ons naar de gaven van profetie en het bewerkstelligen van wonderen. Zijn uitspraak is: “Het licht van God faalt nooit, en de geliefde machtige IK-BEN-Aanwezigheid is dat licht!”

Ongewone gebeurtenis

Op 23 september 1962 vond er een zeer ongewone gebeurtenis plaats, waarvan Heer Lanto verslag deed in zijn dictatie die dezelfde dag in Washington D.C. werd gegeven. Deze heren van de zeven stralen, geleid door Aartsengel Michaël, materialiseerden op tastbare wijze en liepen in fysieke vormen over de hellingen van Mount Shasta in Noord-Californië. Bij zonsopgang konden hun gestalten worden waargenomen en de afdruk van hun voeten op de bergtop zou zichtbaar zijn geweest voor iedereen de daar was om het te zien.
Lanto sprak de groep chela’s toe die in de hoofdstad van de natie bijeen waren, en zei: “Geliefden, dit is een zeer kostbare en genadevolle gebeurtenis van licht – een manifestatie van de zorg van de hiërarchie over het gevaar van deze tijd en de noodzaak van onmiddellijke tussenkomst door degenen onder ons die van de octaven van het licht zijn. Daarom vond deze prachtige en wonderbaarlijke materialisatie plaats en gaven de heren van de zeven stralen hun zegen aan de wereld vanaf de hoogten van Shasta.”

Deze opgevaren meesters, die de zielen van de mensheid op elk van de zeven stralen opleiden in de verinnerlijking van het Woord en het Werk van de HEER, worden door de “Grote Heer” (in het Oosten wordt hij de “Maha Chohan” genoemd), wiens officiële titel de vertegenwoordiger van de Heilige Geest is, geselecteerd om hun ambt te bekleden in de spirituele hiërarchie van de planeet. Ook betrokken bij de selectieprocedure zijn de Wereldleraren Jezus Christus en Kuthumi, Heer Maitreya, vertegenwoordiger van de Kosmische Christus, en de achtledige Karmische Raad. En de Heer van de Wereld, Gautama Boeddha, bezegelt hun benoeming met de zegen van de zeven heilige Kumara’s, die de zeven stralen van de zeven bollen bezielen.

Transmutatie planetair karma

Elk van de zeven heren onderwijst het evenwicht van de drievoudige vlam, de harmonie van de vier lagere lichamen en de transmutatie van persoonlijk en planetair karma door middel van de kwaliteiten van zijn straal. In hun functie is inbegrepen het voorzien in de behoeften van de opstijging van de mensheid naar God door middel van de regenboogstralen, die culmineren in het witte licht en de Wet van de Ene.

We merken dus dat door middel van deze zeven “chohans” en de gehele Geest van de Grote Witte Broederschap de profetie van de HEER, opgeschreven door zijn secretaresse Mary Baker Eddy, wordt vervuld: “Goddelijke Liefde heeft altijd voorzien en zal altijd voorzien in elke menselijke behoefte.” Waarlijk, de hemelse heerscharen zijn de handen van God in actie, die elke dag de victorie voor het menselijk leven behalen.

Voor de zoeker die in de voetsporen treedt van deze vertegenwoordigers van Christuswaarheid, is elke stap van zelfmeesterschap behaald op de ene straal, winst op de andere zes stralen, want de schacht van wit licht in het midden van elke straal is de vereniger van al de stralen. Deze schacht is de Wet van de Ene in manifestatie, evenals de witvuurkern van de zeven vlammen en zeven bollen die corresponderen met de zeven stralen, ook hun zonnecentrum is – de verenigende Heilige Geest van deze lichtuitstralingen van de kosmos zelf.

‘YAHWEH’

De heer van de straal is daarom degene die het bewustzijn belichaamt van de HEER – de IK-BEN-DIE-IK-BEN – die de Wetgever van de straal is. Het Woord en Werk van de chohan, d.w.z. zijn ‘pad’, zijn uitdrukkingen van de autoriteit die hij bezit om de wet van de straal te interpreteren.
Daarom kennen wij deze ‘YAHWEH’ van de straal, deze individualisering van de Godsvlam, door zijn uitbeelding van de straal in het zich uitspelen van de gebeurtenissen. En als we de geliefde chohan vragen: “Wie bent u? Wat is uw naam?” komt het antwoord terug – “IK ZAL ZIJN WIE IK ZAL ZIJN: Ken de HEER, en u zult mij kennen, want IK BEN één in Hem in de stroom van de geschiedenis en in de kosmische cycli: WAT IK GESPROKEN HEB, HEB IK GESPROKEN. Ik Zal Zijn Wie Ik Zal Zijn.”

De heer van de straal is ook de autoriteit op het pad van de Christusinwijding die de kinderen van het licht die de mede-erfgenamen zijn met Christus, leidt naar hun volledige zoonschap door de incarnatie van Gods Woord “op” (in de frequentie van) de straal. In deze rol draagt de chohan de eerbiedstitel “Goeroe” voor de chela’s die voortgang maken op zijn pad. Hij is ten volle de Verdrijver van de Duisternis ten behoeve van zijn chela’s door zijn lichtincarnatie van de straal. Altijd is hij door middel van de straal de verheerlijker van de Goddelijke Moeder en de Drie-eenheid, evenals hij de Godsvlam van de straal verpersoonlijkt in zijn dienst als rechter en advocaat voor en ten behoeve van het volk.

<yoastmark class=Maha Chohan

Waarlijk, de autoriteit van de heer van de straal die in zijn mantel ligt besloten, vloeit voort uit zijn verworvenheid van het Kosmische Christusbewustzijn in de lichtfrequentie van zijn straal van dienst en vanuit de genade van God die “een beloner” is “van hen die hem ijverig zoeken”. Als vertegenwoordiger van de Heilige Geest belichaamt de Maha Chohan het witte licht van alle stralen en onderwijst het zevenvoudige evenwicht van de stralen van de zeven machtige Elohim, die zich op hun beurt op het voorhoofd van de ingewijde manifesteren als een kroon van kristallen licht wanneer dat goddelijk meesterschap van de zeven stralen is bereikt.

De Maha Chohan is een zeer aanwezige hulp voor allen die hem aanroepen. Vanwege zijn belofte aan de hele mensheid “Ik hoed de vlam voor u tot u ertoe in staat bent”, wordt deze waarlijk Grote Heer de Hoeder van de Vlam genoemd. Hij is de begiftiger van Christusmeesterschap door middel van de disciplines van juiste keuze en juist handelen – vormgegeven naar het achtvoudige pad van Heer Gautama Boeddha, dat parallel loopt aan het pad onderwezen en gedemonstreerd door Jezus Christus.

Gautama BoeddhaDeze disciplines worden bereikt door meesterschap over de vrije wil, over de verlangens en het verlangenlichaam, en over het pad van het Heilig Hart en de robijnen straal, naarmate de ingewijde de drievoudige vlam in evenwicht brengt en evenwicht bereikt in het witte licht van de zeven stralen in zijn chakra’s. Deelnemen aan de dienstbaarheid aan de community – het wereldlichaam van lichtdragers – door de inzet van zijn krachten, lichaam, geest en ziel, is het middel om dit doel te bereiken.

Ten slotte bereidt de Maha Chohan degene met het Christuslicht voor op de bekrachtiging door de HEER, de machtige IK-BEN-Aanwezigheid, met “de almacht in de hemel en op aarde”. Gegeven door Maitreya, werd deze inwijding door onze Heer en Verlosser geroemd toen hij zijn discipelen de grote opdracht gaf:

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest: Hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen: en zie, IK BEN met u al de dagen, zelfs tot de voleinding van de wereld.

Jesus ChrisWaarlijk, de sleutel tot het Christusschap door middel van liefdevolle gehoorzaamheid aan de Vader en de Zoon wordt vervuld met de aanvaarding door de discipel van Jezus’ roeping om de bemiddelaar van het Woord en Werk van de HEER te zijn. De discipel spiegelt Zijn bewustzijn, opdat allen Zijn weerspiegelde beeld kunnen zien, waarmee de discipel zich gereed maakt om de chakra-inwijdingen van de Heilige Geest te ontvangen, gegeven door de hand van de Maha Chohan via de zeven chohans volgens de graden van de zeven stralen.

Deze inwijdingen zijn de afgemeten stappen en stadia van de voorbereiding van de ziel om de genaden van de negen gaven te ontvangen en aan te trekken – eerst als bruidssluier, haar zuivere ontvangenis van de kwaliteit, deugd en trilling van elke gave, en dan als het bruidskleed, het volledige gewaarzijn van en opvulling door de vlam van de gave en de toepassing ervan in haar bediening aan het leven. De zeven chohans maken haar bekend met de machten, heersers en engelenheerscharen van de negen gaven van de Heilige Geest, terwijl zij zich ijverig toelegt op het aandoen van de genaden, terwijl elke geschonken gave wordt verfraaid door haar specifieke kwalificatie van de stralen.

Terwijl deze training plaatsvindt, versterkt de Maha Chohan de vezels van de geest in zijn rol als raadgever, trooster en verlichter, en legt hij stevige fundamenten voor het neerdalen van de regenboogbollen in concentrische ringen van licht, en brengt de aura van het causale lichaam samen rond de centrale zon van het hartchakra hier beneden, zoals Boven. Teder toont de Grote Heer elke bruid van Christus hoe de ruwe plekken op te vullen en ze vlak te maken voor het spiegelen van de helende aanwezigheid van de Heilige Geest aan al het leven.

En voor hen die het begrip van het innerlijke licht hebben, zullen we zeggen dat de schenking van de negen gaven per definitie de overdracht is van de oorspronkelijk matrix van de kracht van de drie-maal-drie, die de discipel moet leren hanteren terwijl hij die versterkt door middel van de evenwichtige drievoudige vlam en de Wetenschap van het Gesproken Woord.

Niet onwetend blijven over de wet

PaulusZoals Paulus niet wilde dat zijn bekeerlingen tot Christus onwetend waren van de door de Heilige Geest verleende spirituele gaven (charismata), zo willen wij niet dat jullie, die de verloren leringen van Jezus bestuderen die door alle opgevaren meesters naar voren worden gebracht, onwetend blijven over de wet die te maken heeft met de overdracht van de spirituele gaven. Luister opnieuw naar de door Christus gezalfde apostel: Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u Heidenen was (vreemdelingen voor de Geest van Christus), meegesleept naar die stomme afgoden (Nefilimgoden en hun mechanisatiemens (robotmens)3], evenzo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, Jezus een vervloekte noemt: en dat niemand kan zeggen dat Jezus de Heer is, dan door de Heilige Geest.

Welnu, er is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde Geest. En er zijn verschillende bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar de manifestatie van de Geest wordt aan elk mens gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest het woord van wijsheid gegeven; aan de ander het woord van kennis, door dezelfde Geest; aan een ander geloof, door dezelfde Geest; aan een ander de gaven van genezing, door dezelfde Geest.

Aan een ander het bewerkstelligen van wonderen; aan een ander profetie; aan een ander het onderscheiden van geesten; aan een ander verscheidene soorten talen; aan een ander de interpretatie van talen: Maar al deze dingen bewerkstelligt één en dezelfde Geest, die aan ieder mens afzonderlijk uitdeelt, zoals hij wil.

Chohans

En zo komen we bij de Chohans, die ook de spiegels zijn die ons vanuit de opgevaren staat, en vanuit hun vorige levens, het Christusbeeld weerspiegelen door hun prestaties op elk van de zeven stralen, ofwel paden, naar God. Want zij bezitten de gaven van de Heilige Geest. Van hart tot hart willen wij leren van hen en van hun overdracht van de spirituele genaden waarmee ook onze zielen moeten worden getooid. Want de Geliefde heeft gezegd: “Mijn genade is voldoende voor u …”.


1 In het Oosten de Zeven “Chohans” en de “Maha Chohan” genoemd, wat Zeven Heren en Grote Heer betekent.

2 Lichtdrager: Het woord betekent Christusdrager, iemand die het licht draagt dat Christus is, iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor het Christusschap in zichzelf en anderen, door de Waarheid en de Eer van God te verdedigen; iemand die gezalfd is met het Christusbewustzijn en die verlichting aan allen brengt. De lichtdrager is de Keeper of the Flame, wiens motto moet zijn: “IK BEN de mijn broeders hoeder – IK BEN de hoeder van het licht dat Christus is in mijn broeder.”

3 Nefilim. [Hebreeuws “zij die vielen” of “zij die werden neergeworpen”, van de Semitische wortel nephal ‘vallen’]: Een bijbels ras van reuzen of halfgoden, naar verwezen in Gen. 6:4; de gevallen engelen die uit de hemel op de aarde werden geworpen (Openb. 12:7-9).


Referentie
Prophet M.L. & Prophet E.C. (1986). Lords of the Seven Rays: Mirror of Consciousness. Gardiner, MT: Summit University Press

Copyright © 2023 The Summit Lighthouse, Inc.