MaitreyaTeachings

Verwelkom de Heilige Familie, de verlossers van uw ziel

Dutch version

Chela’s van goede wil, begrijp dat het leven in u de overwinning is in elke cyclus van inwijding die voor de manifestatie van perfectie in u is! In het hart en uit het hart komen alle kwesties van het leven. Door de regeneratie van het hart in de drievoudige vlam van de Heilige Drie-eenheid, ontvangt uw ziel de stromen van het leven die haar zullen bevrijden van de sensualiteit van de dood.

Vanuit het hart van de Grote Centrale Zon van uw eigen wezen moet u de reddingslijn, het koord van Gods energie, sturen om uw ziel te redden. En dit is de redding van zielen door Christus de Heer, de Verlosser van allen. Wanneer Christus komt om te regeren in het vuur van het hart, wanneer u plaats maakt in de heilige herberg van het zijn voor de geboorte van het Mensenkind, zal dat kind groeien en sterk worden in de wijsheid van de Heer, in de liefde van een universum, in het bewustzijn van een kosmos. Wanneer u de Heilige Familie verwelkomt als Vader, Zoon en Moeder in de vlam van de Heilige Geest, verwelkomt u de verlossers van uw ziel.

Tussen het licht van het hart en het punt van manifestatie van de ziel in de Materie bevindt zich het hele momentum van de menselijke schepping, van oorzaak-en-gevolg-sequenties die het karma van de persoonlijkheid van de ziel vormen. Het pad terug naar de centrale zon van het zijn is het pad van inwijding waarbij de ziel de cycli moet doorlopen die ze heeft gecreëerd door de juiste en onjuiste kwalificatie van Gods energie – van God als energie. Lijn voor lijn, spiraal voor spiraal keert de ziel terug naar het hart van de Ene door de wet van de Ene.

Door deze spiralen te doorlopen die de vermenging van de menselijke en de goddelijke scheppingen van de ziel vertegenwoordigen, moet de ziel worden aangedreven door de stuwkracht van het hart. Ze moet gevoed worden door het vuur van het hart. Ze moet het licht van het hart zien als het baken in het vuurtorenraam, dat het schip van de ziel naar de haven van God-identiteit leidt. Het hart is de magneet. Het is de rots van het Christusbewustzijn. En de vuren van het hart produceren de energie waardoor de ziel stap voor stap haar weg baant naar het centrum van het zijn dat God is.

Er zijn dispensaties op het pad van inwijding waardoor de ziel door genade naar het centrum van het Christusbewustzijn kan worden gebracht voor herschepping in de Drie-eenheid, voor inspiratie, verjonging. Deze perioden van genade, doorgebracht in het heilige der heiligen, zijn momenten van identificatie met God die de opstijging van de aspirant markeren. Deze gemeenschap in het heilige der heiligen moet de ziel de optekening van de wonderbaarlijke hereniging inprenten die zal plaatsvinden wanneer alles is vervuld, wanneer elke jota en tittel van de wet van de schepping in evenwicht is. En zo worden door genade de geschenken gegeven aan de ziel, kostbare schatten van de innige omhelzing van de IK-BEN- Aanwezigheid waarin de herinnering aan oorsprong wordt teruggevoerd in de plooien van het zielsbewustzijn.

Deze momenten op de berg van God zijn een belofte en een voorbereiding op de momenten van de eeuwigheid die komen wanneer de ziel, door verworvenheid, op de vleugels van inwijding zal vliegen naar de hoogten van de gewelfde kathedraal van het hart. Dus door inwijding stijgt de leeuwerik op. Zo wordt de hemelvaart gesmeed en gewonnen terwijl de leeuwerik dagelijks zijn vleugels oefent ter voorbereiding op de grote vlucht in de armen van God.

Bron: Geliefde Heer Maitreya, Parels van Wijsheid Vol. 18 Nr, 51

 


English Version

Chelas of good will, understand that life in you is the victory in every cycle of initiation that is for the manifestation of perfection within you!  In the heart and out of the heart are all of the issues of life. By the regeneration of the heart in the threefold flame of the Holy Trinity, your soul receives the currents of life that will free it from the sensuality of death.

From out the heart of the Great Central Sun of your own being, you must send the lifeline, the cord of God’s energy, to save your soul. And this is the salvation of souls through Christ the Lord, the Saviour of all. When Christ comes to reign in the fire of the heart, when you make room in the sacred inn of being for the birth of the Manchild, that child will grow and wax strong in the wisdom of the Lord, in the love of a universe, in the consciousness of a cosmos. When you welcome the Holy Family as Father, Son, and Mother in the flame of Holy Spirit, you welcome the deliverers of your soul.

Between the light of the heart and the point of the soul’s manifestation in Matter is the entire momentum of human creation, of cause-and-effect sequences that make up the karma of the personality of the soul. The pathway back to the central sun of being is the path of initiation whereby the soul must travel over the cycles which it has created through the correct and the incorrect qualification of God’s energy–of God as energy. Line by line, spiral by spiral, the soul returns to the heart of the One by the law of the One.

Traversing these spirals which represent the commingling of the human and the divine creations of the soul, the soul must be impelled by the momentum of the heart. It must be nourished by the fires of the heart. It must see the light of the heart as the beacon in the lighthouse window, guiding the ship of the soul to the port of God-identity. The heart is the lodestone. It is the rock of the Christ consciousness. And the fires of the heart produce the energy whereby the soul makes its way, step by step, to the center of being that is God.

There are dispensations on the path of initiation whereby the soul may be taken by grace into the center of the Christ consciousness for recreation in the Trinity, for inspiration, rejuvenation. These periods of grace spent in the holy of holies are moments of God-identification that mark the ascent of the aspiring one. This communion in the holy of holies is to impress upon the soul the record of the miraculous reunion that will take place when all is fulfilled, when every jot and tittle of the law of creation is balanced. And so by grace are the gifts given to the soul, precious treasures of the fond embrace of the I AM Presence in which the memory of origins is retraced in the folds of soul-awareness.

These moments in the mountain of God are a promise and a preparation for the moments of eternity to come when the soul, by attainment, will fly on the wings of initiation to the heights of the vaulted cathedral of the heart. Thus by initiation the lark ascends. Thus the ascension is forged and won as the lark exercises its wings daily in preparation for the great flight into the arms of God.


Source: Beloved Lord Maitreya, Pearls of Wisdom Vol. 18 No. 51