Teachings

Reïncarnatie: de leer van goddelijke rechtvaardigheid – Deel 4/4

Deel 4/4 van de reeks over reïncarnatie. Nu komt de sleutelpassage: toen Petrus, Jacobus en Johannes met Jezus de berg afdaalden nadat zij getuige waren geweest van Jezus’ transfiguratie en de verschijning van Mozes en Elia, vroegen zij de Heer: “Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moest komen?”

Jezus keerde zich tot hen en zei: “Elia is reeds gekomen en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden.” Dan vermeldt Matteüs dat de leerlingen begrepen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had.” (Matteüs 17:9-13)

Johannes werd door Herodes onthoofd. Johannes was gevangen gezet omdat hij Herodes had berispt over zijn onwettig huwelijk met Herodias. Salome, de dochter van Herodias, danste voor Herodes en hij beloofde haar te geven wat zij maar vragen zou. Daartoe aangespoord door haar moeder, vroeg zij om het hoofd van Johannes de Doper op een schaal. (Matteüs 14:1-11; Marcus 6:14-28).

Op die manier onthulde Jezus aan zijn leerlingen dat Johannes de Doper de reïncarnatie was van de profeet Elia. En Jezus zei dat “onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper.” (Matteüs 11:11).

Johannes de Doper was waarlijk de verhevenste man die ooit uit vrouwen geboren werd. Evenals Jezus, Saint Germain en Maria, steeg Elia op ten hemel, tot God. Maar het buitengewone verschil tussen Elia en bijna alle anderen die hun hemelvaart maakten is, dat hij één van de zeer weinigen is die 100 procent karma balanceerden, hun hemelvaart maakten en daarna reïncarneerden!

Laat niemand jullie wijsmaken dat zij hun hemelvaart gemaakt hebben en daarna weer in een fysiek lichaam teruggekomen zijn. Dat komt normaliter niet voor. Het gebeurt misschien eenmaal in de 2500 jaar of helemaal niet.

Waarom verscheen de opgevaren meester Elia weer op het Galilese toneel, gereïncarneerd als Johannes de Doper? Om de weg voor Jezus, de avatar van het Vissentijdperk, voor te bereiden. Johannes was degene waar de profeet Jesaja over had gesproken als: “de stem van iemand die roept in de woestijn: ‘Bereidt de weg des Heren. Maakt recht zijn paden.’” (Matteüs 3:3; Marcus 1:2,3; Lucas 3:3,4; Jesaja 40:3).

De profeet Maleachi beëindigde het Oude Testament met een profetie over de komst van Elia: “Zie, ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kom en het land tref met de ban.” (Maleachi 4:5,6).


Passage uit het boek “Het antwoord dat je zoekt ligt binnen in je”. Verkrijgbaar bij amethistpers.nl