Moeder Maria’s Kinderrozenkrans | Mother Mary’s Child’s Rosary - The Summit Lighthouse Holland

Moeder Maria’s Kinderrozenkrans | Mother Mary’s Child’s Rosary

English version on audio

 

Gebeden voor het Nieuwe Tijdperk

Devotions For The New Age

Dit 15 minuten durende bijbelgebed, een Kinderrozenkrans voor Moeder Maria genoemd, is voor kinderen en volwassenen.

Voor deze New Age versie dicteerde Moeder Maria aan Elizabeth Clare Prophet variaties van de traditionele katholieke gebedsvorm om het bewustzijn van ons persoonlijke pad van spirituele evolutie te reflecteren.

In de Wees Gegroet Maria, noemen we onszelf “zonen en dochters van God,” waarmee we bevestigen dat wij net als Jezus onze “overwinning over zonde, ziekte en dood” zullen behalen.

Evenzo vragen we in het IK BEN Gebed van de Heer om Gods licht en erkennen we dat het Goddelijke in ieder van ons aanwezig is.

Het Dagelijks Gebed van de Hoeder is een universeel gebed, gericht op Gods licht en liefde.

Het Wees Gegroet Maria en andere gebeden worden als een harmonisch geheel gegeven. De bijbelverzen worden door de leider voorgelezen.

This fifteen-minute scriptural devotion, called A Child’s Rosary to Mother Mary, is for children and adults.

For this New Age version, Mother Mary dictated to Elizabeth Clare Prophet changes from the traditional Catholic prayer form to reflect the awareness of our personal path of spiritual evolution.

In the Hail Mary, we call ourselves “sons and daughters of God,” affirming that we shall have our “victory over sin, disease and death,” as Jesus had.

Similarly, in the I AM Lord’s Prayer, we are asking for God’s light and recognizing that the Divine is within each of us.

The Keeper’s Daily Prayer is a universal prayer, centering on God’s light and love.

The Hail Mary and the other prayers are given in unison. The scriptural verses are read by the conductor.

Het teken van het Kruis

In de naam van de Vader
en van de Zoon
en van de Heilige Geest,
in de naam van de Kosmische Maagd,
Amen.

Het Dagelijks Gebed van de Hoeder

Een Vlam is Actief
Een Vlam is Vitaal –
Een Vlam is Eeuwig.

IK BEN een Godsvlam van stralende Liefde
Uit het Hart van God
In de Grote Centrale Zon,
Afdalend uit de Meester van het Leven!
IK BEN nu geladen
Met het allerhoogste God-bewustzijn
En zonnebesef
Van geliefde Helios en Vesta.

Als een pelgrim op aarde,
Bewandel ik dagelijks de weg
Van de Opgevaren Meesters’ Victorie
Die leidt naar mijn eeuwige Vrijheid
Door de macht van het heilige vuur
Deze dag en altijd,
Onafgebroken manifest gemaakt
In mijn gedachten, gevoelens en onmiddellijk besef,
Die alle elementen van de aarde
Transcendeert en transmuteert
In mijn vier lagere lichamen
En mij bevrijdt door de kracht van het heilige vuur
Van die misbruikte centra van energie in mijn wezen.

IK BEN nu bevrijd van alles wat beperkt
Door middel van de stromingen van de Goddelijke Vlam
Van het heilige vuur zelf,
Wiens opwaartse werking mij maakt tot
God in manifestatie,
God in actie,
God door richting en
God in bewustzijn!

IK BEN een actieve Vlam!
IK BEN een vitale Vlam!
IK BEN een eeuwige Vlam!
IK BEN een zich uitbreidende vuurvonk
Uit de Grote Centrale Zon
Die nu elke straal van goddelijke energie
Die ik nodig heb, naar mij toetrekt
En die nooit door de mens kan worden geherkwalificeerd
En die mij overspoelt met het Licht
En de God-verlichting van duizend zonnen
Om heerschappij te nemen en voor eeuwig allerhoogst te heersen
Overal waar IK BEN!

Waar IK BEN, daar is God ook.
Onafgescheiden blijf ik voor altijd,
Mijn Licht vermeerderend
Door de glimlach van zijn straling,
De volheid van zijn Liefde,
De alwetendheid van zijn Wijsheid
En de kracht van zijn Leven oneindig,
Die mij automatisch verheft
Op hemelvaartsvleugelen van Victorie
Die mij zal terugbrengen naar het Hart van God
Vanwaar IK waarlijk gekomen BEN
Om Gods Wil te doen
En overvloedig Leven te tonen aan allen!


Ik ben onze Vader door Jezus de Christus

Onze Vader die in de hemel zijt,
Geheiligd zij uw naam, IK BEN.
IK BEN uw Rijk kome
IK BEN uw Wil geschiede
IK BEN op aarde zoals IK BEN in de hemel
IK BEN heden de schenker van dagelijks brood aan allen
IK BEN heden vergeving voor alle Leven, zoals
IK ook BEN alle Leven dat mij vergeeft
IK BEN degene die alle mensen wegleidt van bekoring
IK BEN de verlossing van alle mensen van elk kwaad
IK BEN het Koninkrijk
IK BEN de Kracht en
IK BEN de Heerlijkheid van God in eeuwige, onsterfelijke manifestatie –
IK BEN dit alles.


Wees gegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zonen en dochters van God,
nu en in het uur van onze overwinning
over zonde, ziekte en dood.


Gebed tot de Vuuradem

IK BEN, IK BEN, IK BEN de Vuuradem van God
Uit het hart van geliefde Alfa en Omega.
Vandaag BEN IK het Onbevlekte Concept
In uitdrukking, overal waar ik ga.
Nu BEN IK vol Blijdschap,
Want IK BEN nu de volledige uitdrukking van Goddelijke Liefde.

Mijn geliefde IK BEN Aanwezigheid,
Verzegel mij nu midden in het hart
Van de uitdijende Vuuradem van God.
Laat zijn zuiverheid, heelheid, en liefde
Zich overal manifesteren waar IK BEN, vandaag en voor altijd.

Ik aanvaard dat dit nu met volle kracht is volbracht!
IK BEN deze volbrenging nu met volle kracht!
IK BEN, IK BEN, IK BEN Goddelijk Leven dat Volmaaktheid uitdrukt
In elk opzicht en voor altijd.
Dit wat ik voor mijzelf tevoorschijn roep
Roep ik op voor elke man, vrouw en kind op deze planeet.


Transfigurerende Affirmaties van Jezus de Christus

IK BEN DIE IK BEN
IK BEN de Open Deur die geen mens kan sluiten
IK BEN het Licht dat ieder mens verlicht die ter wereld komt
IK BEN de Weg
IK BEN de Waarheid
IK BEN het Leven
IK BEN de Opstanding
IK BEN de Hemelvaart in het Licht
IK BEN de vervulling van al mijn noden en behoeften van het moment
IK BEN overvloedige voorziening, uitgestort over al het Leven
IK BEN volmaakt zien en horen
IK BEN de manifeste volmaaktheid van het leven
IK BEN het onbegrensbare Licht van God, overal gemanifesteerd
IK BEN het Licht van het Heilige der Heiligen
IK BEN een zoon van God
IK BEN het Licht in de heilige berg van God


Glorie zij aan de Vader

Glorie zij aan de Vader
En aan de Zoon
En aan de Heilige Geest!
Zoals het was in den beginne,
Is nu en is het altijd,
Leven zonder eind –
IK BEN, IK BEN, IK BEN!

The Sign of the Cross

In the name of the Father
And of the Mother
And of the Son
And of the Holy Spirit,
Amen.

The Keeper’s
Daily Prayer

A Flame is active –
A Flame is vital –
A Flame is eternal.

I AM a God Flame of radiant Love
From the very Heart of God
In the Great Central Sun,
Descending from the Master of Life!
I AM charged now
With beloved Helios and Vesta’s
Supreme God Consciousness
And Solar Awareness.

Pilgrim upon earth,
I AM walking daily the way
Of the Ascended Masters’ Victory
That leads to my eternal Freedom
By the power of the sacred fire
This day and always,
Continually made manifest
In my thoughts, feelings, and immediate awareness,
Transcending and transmuting all the elements of earth
Within my four lower bodies
And freeing me by the power of the sacred fire
From those misqualified foci of energy within my being.

I AM set free right now from all that binds
By and through the currents of the Divine Flame
Of the sacred fire itself
Whose ascending action makes me
God in manifestation,
God in action,
God by direction and
God in consciousness!

I AM an active Flame!
I AM a vital Flame!
I AM an eternal Flame!
I AM an expanding fire spark
From the Great Central Sun
Drawing to me now every ray
Of divine energy which I need
And which can never be requalified by the human
And flooding me with the Light
And God-illumination of a thousand suns
To take dominion and rule supreme forever
Everywhere I AM!

Where I AM, there God is also.
Unseparated forever I remain,
Increasing my Light
By the smile of his radiance,
The fullness of his love,
The omniscience of his wisdom,
And the power of his life eternal,
Which automatically raises me
On ascension’s wings of Victory
That shall return me to the Heart of God
From whence in Truth
I AM come to do God’s Will
And manifest abundant Life to all!


The I AM Lord’s Prayer by Jesus the Christ

Our Father who art in heaven,
Hallowed be thy name, I AM.
I AM thy kingdom come
I AM thy will being done
I AM on earth even as I AM in heaven
I AM giving this day daily bread to all
I AM forgiving all Life this day even as
I AM also all Life forgiving me
I AM leading all men away from temptation
I AM delivering all men from every evil condition
I AM the Kingdom
I AM the Power and
I AM the Glory of God in eternal, immortal manifestation –
All this I AM.


Hail Mary

Hail, Mary, full of grace.
The Lord is with thee.
Blessed art thou among women
And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
Pray for us, sons and daughters of God,
Now and at the hour of our victory
Over sin, disease, and death.


Call to the Fire Breath

I AM, I AM, I AM the Fire Breath of God
From the Heart of beloved Alpha and Omega!
This day I AM the Immaculate Concept
In expression everywhere I move!
Now I AM full of Joy,
For now I AM the full expression of Divine Love!

My beloved I AM Presence,
Seal me now within the very heart
Of the expanding Fire Breath of God:
Let its purity, wholeness, and love
Manifest everywhere I AM today and forever!

I accept this done right now with full power!
I AM this done right now with full power!
I AM, I AM, I AM God-life expressing Perfection
All ways at all times!
This which I call forth for myself
I call forth for every man, woman, and child on this planet.


Transfiguring Affirmations
of Jesus the Christ

I AM that I AM
I AM the Open Door which no man can shut
I AM the Light which lighteth every man that cometh into the world
I AM the Way
I AM the Truth
I AM the Life
I AM the Resurrection
I AM the Ascension in the Light
I AM the Fulfillment of all my needs and requirements of the hour
I AM abundant Supply poured out upon all Life
I AM perfect Sight and Hearing
I AM the manifest Perfection of Being
I AM the illimitable Light of God made manifest everywhere
I AM the Light of the Holy of Holies
I AM a Son of God
I AM the Light in the Holy Mountain of God


Glory to the Father

Glory be to the Father
And to the Son
And to the Holy Spirit!
As it was in the beginning,
Is now and ever shall be,
Life without end –
I AM, I AM, I AM!

English version on audio

 

Download  hier de Nederlandse PDF versie van Moeder Maria’s Kinderrozenkrans

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders