Illuminati - The Summit Lighthouse Holland

Illuminati

Illuminati

De Illuminati was een geheime orde die op 1 mei 1776 in Beieren werd opgericht door Adam Weishaupt (1748–1830), een professor kerkelijk recht aan de Universiteit van Ingolstad in Duitsland, en een voormalig jezuïet. Deze orde, oorspronkelijk de Society of Perfectibilists genaamd, was verdeeld in een ingewikkeld systeem van gegradeerde klassen en graden van inwijding. Leden hielden zich aan strikte eed van geheimhouding en gehoorzaamheid aan superieuren, met geheime bekentenissen en wederzijds toezicht.

Wereldregering vestigen

Op zijn hoogtepunt opereerde de Illuminati in een groot deel van Europa. Er wordt gezegd dat het echte doel van Weishaupt – verborgen voor nieuwelingen aan de buitenste ringen van zijn groep – was om het christendom te vervangen door de aanbidding van de rede en om een ​​wereldregering te vestigen waardoor de Illuminati de wereld zouden regeren. De groep werd verboden door een overheidsbesluit van de Beierse regering in 1785, hoewel sommigen beweren dat de orde en/of haar idealen en methoden zijn blijven voortbestaan.

Misbruik kruinchakra

Zodra man en vrouw het Pad hebben verworpen – in zowel de leraar als de leer – is hun bestaan ​​verbannen naar de tijd-ruimtewereld. Daar zijn de natuur en het elementale leven in de Materie onderworpen aan het trotse, opzettelijke misbruik van de kruinchakra door de gevallen engelen die de leider volgen en die zichzelf de Verlichte noemt.

Lucifer koos deze titel als de ultieme verdraaiing van de wijsheid van de tweede straal en van het licht van de Vader-Moeder God. Degenen die hem volgden in de verbeelding van de energieën van verlichte handeling van de Moeder, noemden zichzelf de Illuministen. En door de eeuwen heen stonden de innerlijke en uiterlijke orden van degenen die het valse pad gecreëerd hebben bekend als de Illuminati.

Wetenschappelijk humanisme

De Illuministen hebben gedurende duizenden jaren de filosofie van het wetenschappelijk humanisme onderwezen. Dit is de doctrine dat de mens een superieure intelligentie heeft en dat hij zijn doelen alleen met intelligentie kan bereiken. De wetenschappelijk humanist streeft naar heerschappij over de materiesfeer; zijn doel is de verheffing van de mens boven de natuur en de God van de natuur. Hij heeft geen behoefte aan een God waarvan wordt aangenomen dat hij buiten zijn bewustzijn bestaat, want hij is een god op zichzelf. In de loop van de manipulatie van de mensheid hebben de Illuministen (die nu in de plaats van de goeroe staan) hun tirannieën van trots en arrogantie opgelegd bovenop de zelfopgelegde tirannieën van gevallen man en vrouw.

Hun posities in koningshuizen

De Illuministen, die samenwerkten met de Satanisten en bepaalde orden van het occulte, gesponsord door de valse hiërarchie, slaagden erin de echelons binnen te dringen van de hoogst ontwikkelden onder de zonen en dochters van God die hun posities bekleedden in koningshuizen van Europa volgens wat wel het goddelijke recht van koningen wordt genoemd.

Het recht van zonen en dochters om te regeren was de natuurlijke orde van hiërarchie uit de tijd van de gouden eeuw van Lemurië en Atlantis. Maar nadat ze met succes de koninklijke huizen en de koninklijke linie hadden gecorrumpeerd door de gelederen van de lichtdragers met hun eigen gelederen te infiltreren, werden de Illuministen de libertijnen, de gevallen engelen die volledig profiteerden van hun posities binnen de koninklijke families.

Of het nu door gemengde huwelijken of door manipulatie van geld was, de Illuministen vernietigden de koninklijke lijn die zowel geestelijk als materieel afstamde van het huis van David en van de twaalf stammen van Israël.

Cyclopea legt uit:

Valse plannen

Cyclopea legt uit dat de samenzwering van de Illuminati op innerlijke niveaus doorgaat. Ik kom je vertellen dat de samenzwering van de Illuminati een realiteit is van astrale gebieden, van de gevallenen die georganiseerd zijn met hun concept van de nieuwe orde der eeuwen sinds het moment van de Grote Opstand en de val van de Luciferianen. Vanaf dat moment besloten de raden van de gevallenen om de aarde over te nemen, om man en vrouw hun rechtmatige erfenis te ontnemen door heerschappij over de aarde te nemen, en om de valse hiërarchie en het valse plan uit te werken.

Wereldwijde controle

En daarom zeg ik je dat degenen die deel uitmaken van de Illuminati, zichzelf beschouwen als degenen die geroepen en aangesteld zijn om de nieuwe orde van de eeuwen voort te brengen. En net zoals je in dit teken en symbool van de Grote Witte Broederschap [de sluitsteen van de piramide] de belofte ziet van de komst van de zevende straal van Saint Germain, zo zijn de gevallenen er net zo zeker van dat de tijd komt dat hun nieuwe orde van wereldwijde macht in de economie en in de regeringen van de naties, als wereldwijde controle, een onmiskenbare realiteit zal zijn.


To Dutch Version

ENGLISH VERSION

The Illuminati

The Illuminati was a secret order founded in Bavaria May 1, 1776, by Adam Weishaupt (1748–1830), a professor of canon law at Ingolstadt University, Germany, and a former Jesuit. This order, originally called the Society of Perfectibilists, was divided into an intricate system of graded classes and degrees of initiation. Members observed strict oaths of secrecy and obedience to superiors, with secret confessions and mutual surveillance.

World government

At its height, the Illuminati operated throughout a wide area of Europe. It is said that Weishaupt’s real aim—hidden from novices at the outer rings of his group—was to replace Christianity with the worship of reason and to establish a world government through which the Illuminati would rule the world. The group was outlawed by edict of the Bavarian government in 1785, though some claim that the order and/or its ideals and methods have lived on.

Misuses of the crown chakra

Once man and woman have rejected the Path—both the teacher and the teaching—their existence is relegated to the time-space world. There nature and elemental life in Matter have been subjected to the prideful, willful misuses of the crown chakra by the fallen angels who follow the leader who calls himself the Illumined One.

Lucifer chose this title as the ultimate perversion of the wisdom of the second ray and of the light of the Father-Mother God. Those who followed him in the usurpation of the Mother’s energies of illumined action called themselves the Illuminists. And over the centuries the inner and outer orders of those who have created the counterfeit path have been known as the Illuminati.

 Scientific humanism

The Illuminists have taught over thousands of years the philosophy of scientific humanism. This is the doctrine that man has a superior intelligence and that he can achieve his goals by intelligence alone. The scientific humanist strives for domination of the Matter sphere; his goal is man’s exaltation over nature and nature’s God. He has no need for a God who is perceived to exist outside of his consciousness, for he is a god unto himself.

In the course of the manipulation of mankind, the Illuminists (who now stand in the place of guru) have imposed their tyrannies of pride and arrogance on top of the self-imposed tyrannies of fallen man and woman.

The Illuminists, working with the Satanists and certain orders of the occult sponsored by the false hierarchy, succeeded in invading the echelons of the most highly evolved among the sons and daughters of God who held their positions in the royal houses of Europe according to what has been called the divine right of kings.

Their positions inside the royal families

The right of sons and daughters to rule was the natural order of hierarchy from the time of the golden ages of Lemuria and Atlantis. But having successfully corrupted the royal houses and the royal line by infiltrating the ranks of the lightbearers with their own, the Illuminists became the libertines, the fallen angels who took full advantage of their positions inside the royal families.

Whether through intermarriage or through the manipulation of money, the Illuminists destroyed the royal lineage that had descended both spiritually and materially from the house of David and from the twelve tribes of Israel.

Cyclopea explains:

An ongoing conspiracy

Cyclopea explains that the conspiracy of the Illuminati continues at inner levels: I come to tell you that the conspiracy of the Illuminati is a reality from astral planes, from the fallen ones who have been organized with their concept of the new order of the ages since the moment of the Great Rebellion and the fall of the Luciferians. From that hour the councils of the fallen ones determined to take over the earth, to deprive man and woman of their rightful inheritance in taking dominion over the earth, and to set forth the counterfeit hierarchy and the counterfeit plan.

Worldwide control

And therefore I tell you that those who are a part of the Illuminati, they themselves conceive of themselves as the ones who are called and appointed to bring forth the new order of the ages. And just as you see in this sign and symbol of the Great White Brotherhood [the capstone of the pyramid] the promise of the coming of the seventh ray of Saint Germain, so the fallen ones are as certain that the time is coming when their new order of worldwide power in the economy and in the governments of the nations, as worldwide control, will be a manifest reality.


Bron: encyclopedia.summitlighthouse.org

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders