Opgevaren MeestersTeachings

I AM ready to place upon you a crown of everlasting life

Dutch versionGezegende harten, het is soms waar, hoewel prozaïsch, dat het grootste licht de grootste duisternis oproept. En daarom wordt door ons licht in de aarde de duisternis naar buiten gedwongen in de heilige vuren en altaren van transmutatie die u hebt opgericht door het aanroepen van de violette vlam.

Bijgevolg, geliefden, dwingt de aanwezigheid van de grotere duisternis op aarde u om door liefde het grootste licht naar buiten te stralen. Daarom zijn er degenen die menselijk lijden moeten zien en kennen, opdat het verlangen om genezen te worden en het instrument van genezing te zijn, zou worden ontstoken tot een withete vurigheid die als een magneet de Heilige Geest aantrekt in de volheid van zijn goddelijke verschijning.

Weet dan, geliefden, dat wanneer alles goed gaat met ons op een niveau van middelmatigheid op aarde, er geen stimulans is voor spirituele vooruitgang. En in vroegere tijdperken, toen de overleving van de aarde zelf – een bestaan ​​opbouwen, nieuwe beschavingen smeden – de eis was, slechts heel weinigen het innerlijke leven zochten.

Maar op dit uur, geliefden, hebt u die mijn “discipelen in daad” zijn de beker gedronken, zelfs de droesem van alle activiteiten van de sinusgolven van de opkomst en ondergang van beschavingen, continenten en planetaire cycli, keer op keer. Er is niets nieuws onder de zon op deze aarde voor u, want de cumulatieve ervaring van karma en de wereld heeft het allemaal gezien. En u kijkt zelf naar nieuwe werelden om te veroveren. Maar hoe vliegt de ziel zonder vleugels naar de Bron en naar haar God?

IK BEN dan gekomen om u vleugels te geven, om u te leren vliegen naar het hart van de Vader. IK BEN gereed om op u een kroon van eeuwig leven te plaatsen wanneer u zult hebben gezegevierd over de lagere natuur en uit liefde en pure liefde de vervulling van het Woord, van de Heilige Geest, van het water des levens aantrekt, en het bloed dat mijn wezen is, mijn Zelf.

Gezegende harten, het is een pad van liefde dat ik breng, liefde verlicht door wijsheid en vervolgens verlichtende wijsheid. Het branden in het hart voor niets anders dan om in de aanwezigheid te zijn van de IK BEN DIE IK BEN – dit branden is een vuur dat de ziel voortstuwt zoals niets anders dat kan.

Daarom, met alles wat u op het pad van zelfmeesterschap en kennis verwerft, raad ik u, de mijnen, aan om elkaar intens lief te hebben zoals ik u heb liefgehad in de geheime plaatsen van de Allerhoogste; dit is de sleutel tot een versneld pad waar adeptschap een bijproduct van liefde is, en goede werken en innerlijke zuiverheid en goddelijke motieven, in plaats van het doel.


Bron: Geliefde Jezus de Christus, Parels van Wijsheid Vol. 30 Nr. 56


Blessed hearts, it is sometimes true, though prosaic, tEnglish Versionhat the greatest light compels the greatest darkness. And therefore by our light in the earth the darkness is forced out into the sacred fires and altars of transmutation that you have erected by violet-flame invocation.

Consequently, beloved, the presence of the greater darkness in the earth does compel you by love to externalize the greatest light. Therefore there are those who need to see and know human suffering, that that the desire to be healed and to be the instrument of healing might be kindled to a white-hot fervor that does magnetize the Holy Spirit in the fullness of his divine appearing.

Know, then, beloved, that when all is well in our in a level of mediocrity in the earth, there is no goad to spiritual progress. And in past ages when the conquest of the earth itself- eking out an existence, forging new civilizations – was the demand, again, only the very few sought the interior life.

But in this hour, beloved, you who are my “disciples in deed” have drunk the cup, even the dregs of all the activities of the sine waves of the rise and fall of civilizations, continents and planetary cycles again and again. There is no new thing under the sun on this earth for you, for the cumulative experience of karma and the world has seen it all. And you yourself look to new worlds to conquer. Yet, without wings how does the soul fly to the Source and to her God?

I AM come, then, to give you wings, to teach you to fly to the heart of the Father. I AM ready to place upon you a crown of everlasting life when you shall have triumphed over the lesser nature and out of love and purest love magnetized the infilling of the Word, of the Holy Ghost, of the water of life and the blood that is my being, my Self.

Blessed hearts, it is a path of love that I bring, love illuminated by wisdom and illumining wisdom in the way. The burning in the heart for none other than to be in a very presence of the I AM THAT I AM – this burning is a fire that does propel the soul as nothing else can.

Therefore, with all thy getting on the path of self-mastery and knowledge, I councel you, my own, to love one another profoundly as I have loved you in the secret places of the Most High is the key to an accelerated path whereby adeptship is a by-product of love and good works and inner purity and divine motives rather than the goal.


Source: Beloved Jesus the Christ, Pearls of Wisdom Vol. 30 No. 56