Chela's die vooruitkomen in de kunst van communicatie - The Summit Lighthouse Holland

Chela’s die vooruitkomen in de kunst van communicatie

Het Woord is alles. Het Woord is de eeuwige Logos. Het is de stem van de Oude van Dagen die de Tien Geboden dondert vanaf Horebs hoogte, en uit de levende vlam de markeringen van de wet op stenen tafelen etst. Het Woord is de wil van de AUM en de straal van uw goddelijkheid. Het Woord is leven en liefde en waarheid. Het Woord is wet en principe. Het Woord is door en door individualiteit. Wij zenden boodschappers van het Woord uit wier zielen, gezalfd door God zelf, neergeknield zijn voor het altaar aan de Voorhof van het Heilige Vuur en de opdracht hebben ontvangen van de Vier en Twintig Ouderlingen.

Door de eeuwen heen hebben we onze boodschappers aangesteld, profeten van de wet, leraren van de weg van het Christusbewustzijn en van het Buddhische licht. Anderen die we onbenoemde of zelfbenoemde boodschappers zouden noemen, zijn naar voren gekomen om hun bediening en hun ambt in hiërarchie schaamteloos toe te eigenen.Zij zijn de aartsbedriegers van de mensheid. Ze zouden de persoon en de persoonlijkheid van de opgevaren meesters en de echte goeroes overnemen.

In hun alles verterende machtswellust onderwijzen ze de weg naar God door seksuele perversie, misbruik van het lichaam en de ontheiliging van de Moeder. En het licht dat ze stelen van degenen die ze verstrikken, wordt gebruikt om hun waanzinnige verlangens te bevredigen en om grote delen van de bevolking te beheersen door middel van hekserij, variantie en sterfelijke vloeken. Anderen houden zich bezig met het opleiden van “kanalen” en paranormale genezers. Ze kennen het verschil niet tussen spirituele en paranormale energieën – de zuivere en de onzuivere stroom.

De valse hiërarchieën en de gevallenen komen in vele gedaanten voor en proberen indruk te maken op een onmondige mensheid met hun kunstgrepen, trance en telepathie, hun vliegende schotels en andere attributen. Ik zeg wee tegen degenen die bedreven zijn in de mentale manipulaties van Materie en astrale energieën maar toch de Christus niet hebben – de slangenbezweerders en charlatans die een fenomenale controle over lichamelijke functies vertonen maar toch geen greintje zielsbeheersing hebben!

Sommige hiervan, bedrogen en anderen bedriegend, gaan zelfs zo ver om te zeggen dat iedereen een paranormaal kanaal zou moeten zijn, dat iedereen zijn paranormale vermogens zou moeten ontwikkelen.Deze paranormale kanalen zouden ervoor zorgen dat onze boodschappers en hun werk met het levende Woord vertroebeld raken door de stroom van paranormaal materiaal die door de valse hiërarchie wordt vrijgegeven. Zo zijn de profeten in elk tijdperk gekomen, en hun dag is de dag van de redding (zelfverheffing) van het ras van de mensheid. En de komst van de boodschapper is altijd de voorbereiding van de weg voor de komst van een nieuw niveau van het Christusbewustzijn.

In elke eeuw hebben de boodschappers de levende waarheid verkondigd die de mensheid zou moeten bevrijden van eeuwenoude doctrines en dogma’s. In dit tijdperk zijn ze gekomen om de wereld voor te bereiden om hun eigen Christus-identiteit en de IK BEN Aanwezigheid te ontvangen. Hun komst markeert het uur waarop allen die de eenheid van de IK BEN Aanwezigheid hebben gerealiseerd door het ritueel van de hemelvaart zouden moeten verschijnen aan de mensheid door de verheven visie van het Christusbewustzijn. Niet alleen Jezus, maar Maria, Saint Germain, Gautama

Boeddha, Confucius, Mohammed en allen die eenheid hebben bereikt met de eeuwige vlam van het leven door het ritueel van de hemelvaart – deze zullen aan de mensheid verschijnen bij de Wederkomst zodra de mensheid zelf de wet van de IK BEN Aanwezigheid en hun eigen identiteit als Christus heeft aanvaard. De ware boodschappers van God ontvangen alleen het woord van de Grote Witte Broederschap en van de opgevaren meesters.Dit is het tijdperk van het testen van de geesten. Degenen die hebben gefaald om het lagere zelf aan God over te geven, degenen die dit offer niet hebben gebracht, worden niet tot onze afgezanten gerekend.

En zoals de boodschapper van Jezus Johannes de Openbaarder, die neerviel om hem te aanbidden, instrueerde: “Ziet u doe dat niet … aanbid God”, als de IK BEN DIE IK BEN. Aanbid hem met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Want de daad van aanbidding is een daad van stroom. Het is een stroom van energie uit uw ziel die een boog maakt met het voorwerp van uw aanbidding. Het is de energie van toewijding. En daarom, als het object van uw toewijding enig aspect van het lagere zelf is, stroomt Gods energie in u naar dat zelf, en vormt zo de boog van afgoderij.

In 1876 kreeg Helena Petrovna Blavatsky de opdracht van Meester Kuthumi en mij, toen bekend als de Meesters K.H. en M., om Isis Ontsluierd te schrijven. Later kreeg ze de verantwoordelijkheid om De Geheime Leer aan de wereld bekend te maken. In opdracht van Jezus de Christus, de Opgevarenn Meester Hilarion en Moeder Maria ontving Mary Baker Eddy bepaalde openbaringen die ze uiteenzette in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. Hoewel deze getuigen soms geteisterd werden door hun eigen vooroordelen en de last van het massabewustzijn, codificeerden ze de waarheid en de wet van Oost en West als het hoogtepunt van duizenden jaren van destillatie van de Geest door hun ziel.

Zulke boodschappers worden niet in een dag, een jaar of een heel leven getraind. Belichaming na belichaming zitten ze aan de voeten van de meesters en ontvangen de emanaties van hun mantel in de kracht van hun woord en voorbeeld. Een aantal anderen die waren geselecteerd om een soortgelijke dienst voor hiërarchie te verrichten, faalden in hun initiaties door de trots van het intellect en hun onwil om hun identiteit volledig aan de vlam te onderwerpen.

In de jaren dertig kwamen de tweelingvlammen Guy W. Ballard en Edna Ballard die het heilige mysterie van de wet van de IK BEN meedeelden, verdere kennis van hiërarchie, het aanroepen van het heilige vuur en het pad van de ascentie. Vertegenwoordigers van Saint Germain beproefd en loyaal aan hem, kregen de opdracht om de enige boodschappers van de hiërarchie van het Aquariustijdperk te blijven totdat de mensheid een bepaald deel van hun karma zou aflossen.

Toen die cyclus was voltooid, sponsorde Saint Germain, samen met de Darjeeling Council, Mark en Elizabeth Prophet om niet alleen het werk van de Ballards en de I AM-beweging voort te zetten, maar ook van Nicholas en Helena Roerich. De Roerichs brachten het woord van Morya naar voren dat bestemd was om zowel het Russische als het Amerikaanse volk te bereiken met de energie en de verlichting die de rode draak van het wereldcommunisme zouden moeten wegjagen.
Hiërarchie houdt geen rekening met personen, politiek of polemiek. De oproep van de hiërarchie kent geen barrière. Het kan niet worden tegengehouden door het ijzeren gordijn of door de ijzeren muur die een mechanistische beschaving rond de kinderen van God heeft opgetrokken.

En de belofte van de Wederkomst wordt vervuld elke keer dat u het leven van het lagere zelf aflegt, opdat de Christus het opnieuw zou kunnen nemen en voort zou gaan om zijn werken door u te werken als apostelen van de Universele en Zegevierende Kerk, als discipelen van Christus, als ministers en leraren, genezers en raadgevers, als dienaren, wetenschappers, kunstenaars en handwerkslieden van Geest en Materie.

Ga voort in de naam van God en in de naam van Jezus de Christus. Snel, onbevreesd, ren om uw goddelijke bestemming te begroeten daar bij de verbinding van het vurige kruis waar God en de mens elkaar ontmoeten in een vuurzee van de Heilige Geest die de essentie is van levende liefde.

IK BEN Morya die wacht op de klop van de chela op de deur van de Darjeeling-retraite.

Morya


Bron: Ascended Master El Morya: “The Chela and the Path”, p. 115 –

Image:Nicholas Roerich | Guy W. Ballard en Edna Ballard | Petrovna Blavatsky

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders