Christus

Christus: (van het Griekse woord Christos ‘gezalfde’). Messias (Hebreeuws, Aramees ‘gezalfde’); ‘Gechristende’, iemand volledig begiftigd en gevuld – gezalfd door het Licht (de Zoon) van God. Het Woord, de Logos, de Tweede Persoon van de Drie-Eenheid. ‘En het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid … Dit was het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht die in de wereld komt. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. In de Hindoe Drie-Eenheid van Brahma, Vishnu en Shiva, correspondeert de term ‘Christus’ met, of is de incarnatie van Vishnu, de Onderhouder van het Universum; Avatāra, Godmens, Verdrijver van Duisternis, Goeroe.

De Universele Christus is de middelaar tussen de gebieden van de geest en de gebieden van Materie; verpersoonlijkt als de Christus-Zelf, is hij de middelaar tussen de Geest van God en de ziel van de mens. De Universele Christus onderhoudt het kernpunt van de figuur-acht stroom van bewustzijn waardoor de energieën van de Vader (geest) overgaan op zijn kinderen voor de kristallisatie (Christus-realisatie) van de Godvlam door de inspanningen van hun ziel in de kosmische schoot (matrix) van de Moeder (materie). Dit proces wordt materialisatie (mater-realisatie), ‘de neerdaling’ genoemd. Het proces waarbij de samengesmolten energieën van de moeder stromen door het kernpunt van het Christusbewustzijn naar de Vader, is de versnelling ‘spiritualisatie’ (spirit-realisatie) ‘de opstijging’ genoemd. Een andere naam voor het proces waarbij de energie van de ziel terugkeert van materie naar geest is sublimatie (sublieme actie), of transmutatie. De vervulling van dit proces wordt door de ziel, nu één met de Zoon, ervaren als de hemelvaart – eenheid met de Geest van de IK-BEN-Aanwezigheid, de Vader. De hemelvaart is de vervulling in de hemel van Jezus’ belofte op aarde. “Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben, en u in mij, en ik in u… Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord in acht nemen; en mijn vader zal hem liefhebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen.”

De samensmelting van energieën van de positieve en negatieve polariteit van de Godheid in de schepping, vindt plaats door de Universele Christus, de Logos, zonder wie “geen ding gemaakt is dat gemaakt is.” De stroom van licht van de macrokosmos naar de microkosmos, van de geest (de IK-BEN-Aanwezigheid) naar de ziel en weer terug over de figuur-acht spiraal, wordt vervuld door deze gezegende middelaar die Christus is, de Heer, de werkelijke incarnatie van de IK BEN DIE IK BEN. Omdat Jezus Christus dat belichaamde Woord is kan hij zeggen: “IK BEN (de IK BEN in mij is) de open deur (naar hemel en aarde) die geen mens kan sluiten.” “Alle Macht is aan mij gegeven (door de IK BEN in mij) in de hemel en op aarde. “Zie, IK BEN (de IK Ben in mij is) eeuwig leven, als Boven zo beneden, en heb de sleutels van het koninkrijk der hemelen en de sleutels van hel en dood, en aan wie de Vader het wil geef ik het, en het wordt gegeven in zijn naam.” Dit, wat zelfs vandaag bevestigd wordt door de Opgevaren Meester Jezus Christus, wordt ook bevestigd ten behoeve van uw geliefde Christus-Zelf. Dus de Universele Christus van de ene Zoon en de velen bemiddelt inderdaad de Aanwezigheid van de IK BEN naar u door uw eigen geliefde Christus-Zelf. Dit is de ware Communie van de Kosmische Christus wiens Lichaam (Bewustzijn) werd ‘gebroken’, gedeeld, geïndividualiseerd voor elk kind van het hart van de Vader. De Zonen van God houden Maxin-licht in bewaring voor de jongelingen in Christus.

De term ‘Christus’ of ‘Gechristende’ betekent ook een ambt in de hiërarchie dat wordt bekleed door diegenen die zelfmeesterschap bereikt hebben op de zeven stralen en de zeven chakra’s van de Heilige Geest. Christusmeesterschap houdt in, het in balans brengen van de drievoudige vlam – de goddelijke eigenschappen van Kracht, Wijsheid en Liefde – voor de harmonisatie van het bewustzijn en de implementatie van het meesterschap over de zeven stralen in de chakra’s en in de vier lagere lichamen door de Moedervlam (de opgerezen Kundalini). Op het moment bestemd voor de hemelvaart, heft de ziel die aldus gezalfd is, de spiraal van de drievoudige vlam op van onder de voeten door het gehele lichaam, voor de transmutatie van elk atoom en cel van haar wezen, bewustzijn en wereld. De verzadiging en versnelling van de vier lagere lichamen en de ziel door dit transfigurerende licht van de Christusvlam, vinden deels plaats gedurende de inwijding van de transfiguratie, vermeerdert door de opstand, en bereikt zijn volle intensiteit in het ritueel van de hemelvaart.

De individuele Christus-Zelf, de persoonlijke Christus, is de inwijder van elke levende ziel. Wanneer het individu deze verschillende inwijdingen op het pad van Christusschap haalt, inclusief ‘het verslaan van de wachter-op-de-drempel’, verdient hij het recht om een Gechristende genoemd te worden en verkrijgt de titel van zoon of dochter van God. Sommigen die deze titel verdienden in vroegere tijden hebben ofwel die verworvenheid volledig gecompromitteerd of gefaald deze te manifesteren in volgende incarnaties. In deze tijd eist de Logos van hen om hun innerlijke God-meesterschap naar voren te brengen, om het te perfectioneren op het fysieke vlak tijdens de fysieke incarnatie. Daarom, om de zonen en dochters van God te helpen hun manifestatie in overeenstemming te brengen met hun innerlijke Licht, hebben de Meesters van de Grote Witte Broederschap hun leringen vrijgegeven door de Opgevaren Meesters en hun Boodschappers in deze eeuw. En Saint Germain heeft de Keepers of the Flame Fraternity opgericht, welke gefaseerde maandelijkse lessen verschaft aan de leden van deze orde, toegewijd om de vlam van het leven te hoeden over de hele wereld. Voorafgaand aan het succesvol behalen van de inwijdingen van discipelschap, wordt het individu een kind van God genoemd, in contrast met de term “Zoon van God”, welke volledig Christusschap impliceert, waarin de ziel in en als de Mensenzoon één is geworden in de Zoon van God naar het voorbeeld van Christus Jezus.

Terwijl hij het bewustzijn van Christus uitbreidt, gaat de Gechristende verder om de verwezenlijking van het Christusbewustzijn op planetair niveau te verwerven, en is in staat om de balans van de Christusvlam te houden ten behoeve van de evoluties van de planeet. Wanneer dit is bereikt, staat hij de leden van de hemelse Hiërarchie bij die dienen onder het ambt van de Wereldleraren en de planetaire Christus.

Zie ook Het schema van je Goddelijke Zelf, Jezus.

(Johannes 1:1-14;20, 23; Vergelijk Openbaring 3:8; Matteüs 28:18; Openbaring 1:18.)

X
X