Serapis BeyTeachings

De werkelijkheid van de innerlijke wandeling met God

Aan U die zich de Oude van Dagen nog Herinnert: Groeten van de Broederschap in Luxor die de Herinnering aan Zijn Heilige Naam Levend Houdt. De slinger van David laat zien wat de mens kan doen als hij door geloof verbonden is met zijn eigen latente goddelijkheid. <1>

Terug naar de oorsprong

De mens moet terug naar de oorsprong, de ongereptheid, naar de werkelijkheid van de innerlijke wandel met God, naar de hoge tempelmagie, belichaamd en vastgelegd door levende Waarheid. De media van de wereld prijzen de waren van de mensheid aan, die materiële schatten misschien ondersteunen, maar zelden horen mensen de stem die roept in de woestijn die verkondigt: Maak recht de weg des Heren. <2>

Ik Serapis, kom dan ter herinnering aan de Oude van Dagen <3> en ter herinnering aan het erfgoed van de mensheid, dat niet de kruisiging is, hoewel mensen dagelijks sterven, <4> noch verrijzenis, hoewel sommige mensen dagelijks worden getransformeerd, maar het is de prachtige finale van de hemelvaart. Niet de dood, zelfs niet de scheiding is werkelijkheid, maar de overblijfselen van de hemelvaartsstromen in alle mensen in wie het zaad van God woont.

Is het niet duidelijk opgetekend dat aan de levensboom twaalf soorten vruchten moeten verschijnen? Hoe wordt het onsterfelijke Zonnelichaam vervaardigd en waarvan wordt de substantie van het bruiloftskleed gesponnen? <5>

Alchemie van het zelf

Komt niet alles door de alchemie van het zelf en heeft God niet in een heel werkelijke betekenis verordonneerd dat ieder mens zijn eigen Verlosser moet worden? We praten over de God-mens, de aanwezigheid van Leven die de geïndividualiseerde werkelijkheid van iedere ziel is. Dit is die vlammende Geest – onsterfelijk, niet geboren, niet geschapen en wel scheppend, die tot Mozes sprak uit het brandende vuur in de struik, zeggende: “IK BEN DIE IK BEN.” <6>

Het mysterie van de hemelvaart wordt dan bereikt door deel te hebben aan de Boom des Levens en de twaalf soorten vruchten daarvan. Dit wordt bereikt door het realiseren van de Werkelijke Mens. Toch kan de wet van God niet ongestraft gebroken worden en het niveau van rebellie en verwarring stijgt hoog in de astrale optekeningen, wat een gebrek aan emotionele controle in de mens aangeeft.

Sommigen hebben onze luitenanten, onze co-directors in Luxor ontmoet, die de jonge neofieten begroeten wanneer ze aankomen. Sommigen hebben commentaar geleverd op wat zij een gebrek aan gevoel, een gebrek aan emotie, en zelfs een gebrek aan liefde hebben genoemd, uitgedrukt door onze vertegenwoordigers. Ware liefde is liefde voor de Godsvlam en bezit geen ander verlangen dan de verwachting dat die vlam groter zal worden als een tastbaar goddelijke gevoel dat de wereld zuiver en schoon veegt “met het wassen van water door het onoverwinnelijke Woord”.

Zuivering van de ziel

De zuivering van de ziel in het ritueel van de hemelvaart moet worden herkend als de manifestatie van die ongerepte en oorspronkelijke geestelijke creatie van God, die de mensen de ‘Ziel’ noemen. De werkelijke betekenis van de ziel is “Solar-El”, wat verwijst naar de latente Kracht van de Goddelijke Engel binnen de Mens. <7> De Solar-El is het oneindige idee van God door het goddelijke licht uitgezonden door de zogenaamde zeven verdichtingen van de schepping, met inbegrip van het engelenrijk, en evolueert in de mens als de evolutie van goddelijke energie zoals in het begin was bedoeld.

Eén van de droevigste ideeën in verband met de hemelvaart is dat zij die gewend zijn aan rock ’n roll, Wiener schnitzel, het ophemelen van het ego en de minzame voornaamheid en verheerlijking van het lagere zelf, werkelijk bang kunnen zijn voor de afschaffing van wat hen lief is als de voorspelling van het einde van hun individuele werelden. Zij leven in een lilliputterwereld die betekenis en diepte voor hen heeft vanwege hun langdurige gewoontepatronen en hun na-aperij van wat een prettig idee lijkt te zijn voor het sterfelijke bewustzijn.

Kosmische Magie

Wij streven ernaar om de sluier op te tillen van de wonderlijke wereld van de Kosmische Magie, de Magie van het geloof in de Kracht van de oorspronkelijke bedoeling, die vervolgens kan worden uitgestraald als de allesverterende liefde van God door de hele schering en inslag van het zelf. Veranderingen zullen natuurlijk worden doorgevoerd. Zij moeten worden verwacht, maar wij, die elke stap van de weg kennen, zeggen tot u allen: zodra de ziel eraan gewend is zullen het welkome veranderingen zijn, en het bewustzijn zal zich aanpassen aan de nieuwe omgeving.

Toch moet men begrijpen dat de springplank van het huidige leven een platform is waarop de kosmische astronaut zal worden gelanceerd, de hogere dimensies in.

Wij in Luxor zijn niet zonder een ‘contactuele’ liefde voor iedereen die naar ons toekomt en ernaar streeft de hemelvaartsstromingen te versterken. We durven gewoon niet te vertrouwen op de lagen van de menselijke uitwasemingen die laag op laag onvoorzichtig opgebouwd zijn uit pure lichte substantie en schaduwgebieden veroorzaken rondom het Zelf van de mens in concentrische ringen van disharmonie.

Disharmonie

Disharmonie produceert pijn en lijden. Wij, die het correcte gebruik van energie begrijpen moeten daarom de chela begroeten op wat een onpersoonlijke manier lijkt, maar wat in werkelijkheid een intens focussen van de Godsvlam in onszelf in de Godsvlam in de aspirant is. We hebben gevallen gezien waar we meer dan veertig jaar deze vlam hebben geconcentreerd in een persoon voordat we resultaten boekten. Vervolgens, in een ogenblik, in een oogwenk, wordt er een God geboren! <8> Sommigen zijn binnen een termijn van veertig dagen van zuivering tot de positie van Christusschap gekomen en hebben zich klaargemaakt voor de Hemelvaart.

Laat liefde dan inderdaad ongeveinsd zijn <9> en word niet weggeleid door degenen die hun ideeën over de mensheid spuien om hem over te halen tot sterfelijke gedachten en gevoelens. Onze wetten zijn volmaakte wetten en ze kunnen nooit aan het wankelen gebracht worden. Ze zijn uitgewerkt in de Geest van de vlam in Luxor. Mag ik de komende week doorgaan en u meer vertellen? Voor uw Vrijheid en Overwinning, IK BEN,

Uw broeder in Luxor,

SERAPIS


<1> 1 Samuel 17:50
<2> Jesaja 40:3; Mattheus 3:3
<3> (Daniël 7:9) De naam “Oude van Dagen” verwijst naar Sanat Kumara, die miljoenen jaren geleden naar de Aarde kwam toen de planeet haar meest duistere uur doormaakte. Hij kwam vrijwillig naar voren om het focus te houden voor de vlam van leven totdat haar evoluties opnieuw genoeg energie van God tevoorschijn zouden brengen om het leven in stand te houden. Op 1 januari 1956, aanvaardde Gautama Boeddha, zijn eerste discipel, het ambt van Heer van de Wereld.
<4> 1 Korinthiërs 15:31
<5> Mattheus 22:11, 12
<6> Exodus 3:14
<7> Mattheus 18:10
<8> 1 Korinthiërs 15:52
<9> Romeinen 12:9

Bron: POW Vol. 10 Nr. 13 – Serapis Bey – 26 maart 1967