Privacy Policy

 1. Privacy Policy
  Stichting The Summit Lighthouse Holland en Amethist Pers (hierna: organisatie) respecteert de privacy van alle vrijwilligers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld en gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt met hun toestemming.
 2. Verwerkte gegevens door de organisatie

In het kader van het vrijwilligerswerk verwerkt de organisatie diverse gegevens:
Persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres(sen); telefoonnummer(s); beeldmateriaal;
Bijzondere persoonsgegevens:godsdienst of levensovertuiging; gezondheid.

 1. Doeleinden verwerking

De organisatie verzamelt gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de vrijwilligersovereenkomst die de organisatie met vrijwilligers heeft gesloten. De doeleinden van de verwerking van gegevens zijn als volgt:

Persoonsgegevens[verwerking in de ledenadministratie]

 • contact leggen en onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail) met de vrijwilliger;
 • een juiste ledenadministratie en vrijwilligersadministratie voeren;
 • informeren over ontwikkelingen binnen de organisatie en moederorganisatie.

Bijzondere persoonsgegevens[Verwerking in een afzonderlijk bestand voor de Healing Services]

 • gezondheidsgegevens – klachten van fysieke of geestelijke aard – om te bidden voor genezing.

Genoemde gegevens worden niet verstrekt aan derden, anders dan en alleen op verzoek.

 1. Toestemming voor gebruik beeldmateriaal

Voor toestemming van het gebruik van beeldmateriaal gelden de volgende voorwaarden:

 • Toestemming dient te worden gevraagd aan de vrijwilliger
 • De organisatie moet kunnen bewijzen dat de vrijwilliger toestemming heeft gegeven bijv. in het geval van beeldmateriaal op intranet.
 • Bij het verzoek om goedkeuring dient de organisatie aan te geven dat de vrijwilliger zijn goedkeuring op elk moment weer kan intrekken.
 • Het is verplicht om beeldmateriaal goed te beschermen.
 1. Bewaartermijn persoonsgegevens
  De organisatie bewaart persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voortvloeiend uit een fiscale bewaarplicht.
 2. Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen
  De vrijwilliger heeft het recht om de gegevens genoemd onder punt 2 en 3 in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de vrijwilliger het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens door de organisatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en kan een verzoek hiertoe sturen naar info@summitlighthouse.nlgericht aan het bestuur van de organisatie.

De organisatie wijst er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons